Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag GB flag
  

חֲנַנְיָה – Chanan-JaH – de genade van JaHUaH

André H. Roosma
28 januari 2019

De vraag kan gesteld worden: wat is het belangrijkste in de Bijbel en in het bijzonder in de brieven van de apostel Paulus?

Voor het antwoord op die vraag kunnen we al terecht bij het eerste wat de apostel Paulus zag, na zijn dramatische ontmoeting met de verrezen Heer Jeshu‘ah op de weg naar Damascus. We lezen hierover in Handelingen 9. En wat voor ons wellicht details lijken, zoals de namen van allerlei betrokken personen, zijn in Gods Woord belangrijk! Het eerste wat hij zag, nadat God hem, na drie dagen blindheid, het zicht in zijn ogen teruggaf, was de discipel Ananias, zegt onze vertaling vanuit de Griekse grondtekst. Deze Ananias was echter een Jood, en zal dus een Hebreeuwse naam hebben gehad. Als we dat nagaan, blijkt het Hebreeuwse origineel van Ananias te zijn geweest: חֲנַנְיָהChanan-JaH, of meer voluit: חֲנַנְיָהוּChanan-JaHU1. De betekenis van deze naam is veelzeggend: (de) genade van JaHUaH2. Met hem had Paulus na enkele dagen in Damascus een ontmoeting, waarbij deze Chanan-JaH hem de handen oplegde en God Paulus van zijn blindheid genas. Chanan-JaH was dus de eerste die de vernieuwde Paulus na Zijn levens­verande­rende ontmoeting met Jeshu‘ah te zien kreeg! Alles draaide bij Gods roeping van Paulus als discipel en apostel vanaf dat moment in feite maar om één ding: de genade van JaHUaH, ons geschonken in Jeshu‘ah!

Dat was een grote revolutie in het leven van Paulus, die daarvoor als farizeeër zeer nauwgezet en wettisch in de joodse leer was en Jeshu‘ah en Zijn volgelingen dus fel bestreed (vgl. Handelingen 7: 58; 8: 3; 9: 1; 22: 3-4; Filippenzen 3: 3-7). Deze ervaring, dat Jeshu‘ah zelfs hem, als vervolger van Hemzelf en de christenen, niet afwees of veroordeelde, maar hem juist met Zijn genade tegemoet kwam, bepaalde heel zijn verdere leven en bediening (zie 1 Korinthiërs 15: 9; Efeziërs 3: 8; 1 Timotheus 1: 16; heel de brief aan de Galaten). Als farizeeër splitste je alles uit en veroordeelde je scherp elk gedrag dat niet door de beugel kon, omdat het alleen zou gaan om zuiverheid. Zo nodig werden mensen die op één of andere ongerechtigheid betrapt werden, ter dood veroordeeld. Het ging om de buitenkant. Het was toneelspel. Maar bij Jeshu‘ah gaat het totaal ánders. Bij Hem staat Gods liefde voor de mens centraal, en zodoende Gods wil om iedereen in Zijn tegenwoordigheid te verwelkomen. En bij Hem gaat het om ons hart. De verandering begint bij ons hart. Verandering van leven en levensstijl komt dan wel daaruit voort. Wanneer we de onbeschrijfelijke liefde en genade van JaHUaH ervaren, gaat ons leven wel veranderen, maar dan van binnen uit.

We zien dit thema van Gods grote genade, dan ook door heel het verdere leven van Paulus en door al zijn brieven, steeds weer terugkomen. De gemeenten aan wie hij zijn brieven schrijft, bidt hij allereerst de genade van JaHUaH of van Jeshu‘ah toe (Romeinen 1: 7; 1 Korinthiërs 1: 3; 2 Korinthiërs 1: 2; Galaten 1: 3; Efeziërs 1: 2; etc.). Dáar begint het mee. Hij koppelt hieraan vaak aan het begrip vrede; in het Hebreeuws: shalom, dat we ook kunnen vertalen met heelheid of volheid, die van binnen uit komt. In bijvoorbeeld het vijfde hoofdstuk van zijn brief aan de christenen in Rome, werkt hij de overvloed van Gods genade in Jeshu‘ah voor ons verder uit.
Door al zijn brieven heen komt alleen al het Griekse woord charis, dat bij ons vertaald is met genade, maar liefst meer dan 90 keer voor!
En niet alleen bij Paulus, ook in de brieven van Petrus en Johannes speelt de genade van God al evenzeer een centrale rol!

Ja, en niet alleen in het Nieuwe, ook in het Eerste Testament staat de genade van JaHUaH al centraal. Toen God JaHUaH Zich aan Mozes / Mosheh nader bekend maakte (zie Exodus 33: 19; 34: 6)3, deed Hij dat door Zichzelf in de eerste plaats te beschrijven als genadig en barmhartig (chanun en rachum).

En het maakt zoveel uit... Als pastoraal werker heb ik gezien dat veel ellende in mensenlevens voortkomt uit prestatie-gerichtheid, uit het niet ervaren hebben van, en in feite niet geloven in genade. Dan gaan we als mensen, om maar geaccepteerd te worden, ons best doen, gaan we een gewenste rol spelen. Ons echte hart raakt bedolven onder vroomheid (wij doen toch zo ons best...). Alles draait om wat we dóén. En wat er écht in ons hart omgaat, onze emoties of onze kwetsbaarheid, durven we met niemand meer te delen...
Hoe totaal ánders is het, wanneer we de חֲנַנְיָה – Chanan-JaH – genade van JaHUaH weer centraal stellen. Wanneer we gaan genieten van Zijn onverdiende Liefde, en ons erin koesteren. We ervaren dat we er gewoon mogen zíjn. We voelen ons rijk en worden vriendelijker, we worden milder. We hoeven geen toneel meer te spelen; we kunnen écht zijn, kwetsbaar méns. Want we hebben ervaren dat God ons in genade heeft aangenomen. Dat leeft een stuk meer ontspannen! En De Geest van Jeshu‘ah wint sterk aan invloed in ons leven!

Zo mogen we allemaal, ja, zo mag ook ú die dit leest, leven vanuit het zicht op חֲנַנְיָה – Chanan-JaH – de genade van JaHUaH; een leven in de vrijheid van het kind-van-de-Vader zijn, genade-vol verwelkomd, geliefd en gewaardeerd. Leven door Zijn Geest. Wát een voorrecht!

Hallelu JaH !


Voetnoten

1 De meeste Griekse woordenboeken verwijzen bij Ananias rechtstreeks en ondubbelzinnig naar de Hebreeuwse naam חֲנַנְיָהוּ – Chananjah.
2 De glorierijke Naam van God, יהוה in het Hebreeuws, vervang ik niet door HEER of iets dergelijks, zoals vaak wordt gedaan, maar ik gebruik hier de voor de hand liggende transliteratie JaHUaH. Voor meer achtergrond-informatie over de glorierijke Naam van God, en over deze transliteratie vanuit de oude Hebreeuwse originelen, zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (meer dan 80 p.), juli 2009.
3 Meer over Gods Zelf-openbaring aan Mosheh in het artikel: ‘Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt’, 14 januari 2012.

 Voorblad van: Kind aan huis
Zie ook:
Brennan Manning, Kind aan huis – Verlangen naar intimiteit met God; Navigator Boeken, 2001, ISBN: 9076596417 (vertaling van: Abba's Child – the cry of the heart for intimate belonging, NavPress, Colorado (USA), 1994).

Jonathan Cahn, The Book of Mysteries (Engelstalig Bijbels dagboek), FrontLine / Charisma House, Lake Mary FL USA, 2016; ISBN: 978 1 62998 941 9; Day 195 - Khananyah.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie