Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De veelzeggende Naam van God (13)

Hoe belangrijk Jeshu‘ah namen vindt

André H. Roosma
7 sept. 2015

Onlangs zag ik een aantal Schrift-passages ineens in verband met elkaar, en er ontstond een heel duidelijk beeld over Hoe belangrijk Jeshu‘ah (Jezus) namen vindt. Kijkt u eens even met me mee:

[Jeshu‘ah]: „Ik zeg jullie: een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen Gods, maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.”

Lukas 12: 8-9

[Jeshu‘ah]: „Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.”

Openbaringen 3: 5

Jeshu‘ah zegt hier, dat Hij onze namen voor de Vader en voor de engelen wil belijden, maar vraagt dan wel dat wij ook omgekeerd Zijn Naam belijden tegenover de mensen om ons heen. Iemands naam belijden (Grieks: exomologeo) betekent hier openlijk en met vreugde over zijn of haar naam spreken, en die naam en dus de persoon eren.

„Daarom heeft ook Jezus, ten einde Zijn volk door Zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij van dehalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan door Hem aan God voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen, die Zijn Naam belijden.”

Hebreeën 13: 12-15

De bekende Bijbel-commentator Matthew Henry zegt over dit laatste vers onder meer dat wij onze offeranden moeten brengen; niet een zoenoffer – dát heeft Jeshu‘ah al gebracht. Maar „[d]e offerande van de lof aan God, die wij Hem voortdurend brengen moeten. Daaronder zijn begrepen alle verering en gebed, zowel als dankzegging: dat is de vrucht der lippen. Met ongeveinsde lippen moeten wij de lof van God verkondigen, en dat offer moet gebracht worden alleen aan God, niet aan engelen, of heiligen, of enig ander schepsel, maar aan de Naam van God alleen, en het moet gebracht worden in Christus, in afhankelijkheid van Zijn middelaars-verzoening en tussenkomst.” [nadruk toegevoegd]

Welke Naam moeten wij dus belijden? In elk geval ook de heerlijke Naam van God Zelf, JaHUaH, of de verkorte vorm JaH! 1

Hallelu JaH !


Noten

1 De namen in de Bijbel hebben betekenis. Daarom translitereer ik ze zorgvuldig, zodat ze herkenbaar blijven. Vooral de glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel. Voor meer achtergrond informatie zie: Meer op de artikelen-pagina.

Voor wat betreft de gebruikte transliteraties en uitspraak van deze en andere namen zie ook: ‘Namen in de Bijbel (1) – Inleiding’, kort Hallelu-JaH! artikel, 2014-07-18; en de rest van die artikelen-serie.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘De veelzeggende Naam van God’:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’;
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!’;
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam’;
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?’;
(5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH’;
(6) Behoudenis in het aanroepen van de Naam’;
(7) de Lofzangen van Mariam en Channah’;
(8) Gods dierbare Naam kennen en aanroepen, en de gevolgen daarvan’;
(9) In de Bijbel krijgen belangrijke personen een naam’;
(10) De ellende als er niemand is die Gods heerlijke Naam aanroept’;
(11) Het unieke ‘ZIJN’ van God – van nature krijgen we er geen vat op!’;
(12) In de zesde eeuw voor Christus door de Joden nog gewoon gebruikt’.

Andere recent verschenen artikelen:
... de genade en de waarheid door Jezus Christus ... – een studie n.a.v. Johannes 1: 1-18’.;
Psalm 144 – Loflied en gebed om bevrijding en voorspoed’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie