De veelzeggende Naam van God (14)

De mythe van de ontbrekende klinkers

André H. Roosma
8 okt. 2015

De heerlijke Naam van God, יהוה - JaHUaH 1 bestaat in het Hebreeuws uit vier letters. De theorie die vaak verkondigd wordt, is dat het Hebreeuwse ’aleph-bet alleen bestaat uit medeklinkers, en dat het oorspronkelijke Hebreeuwse schrift geen klinkers kent. Daarom wordt ook gedacht dat Gods glorierijke Naam alleen uit medeklinkers bestaat, en wordt bij ons die heerlijke Naam meestal getranslitereerd (dat is, in dit geval: letter voor letter naar ons schrift overgezet) als JHWH.

De theorie dat het oudste Hebreeuwse schrift alleen medeklinkers kende, is echter een fabel. Het is erop gebaseerd dat mensen niet ver genoeg terug in de tijd gekeken hebben en geredeneerd hebben vanuit de foute veronder­stelling dat een teken óf een klinker, óf een mede­klinker vertegenwoordigt. Het alleroudste schrift, waar het Paleo-Hebreeuwse ’aleph-bet van afgeleid is, was een schrift waarvan elk teken een mede­klinker én een klinker vertegen­woordigde. Ik doel hier op de verzameling van tekens die o.a. voorkomen op bij Byblos opgegraven West-Semitische inscripties. Een van de wetenschap­pers die zeer diepgaande studie heeft gemaakt van de verschillende opgegraven West-Semitische inscripties uit het tweede millennium voor Christus (of nog daarvóór) spreekt over de oudste vorm als over een logo syllabary (vertaald: een logo-syllabarium; d.w.z. waarvan de tekens zowel een heel woord (logos) als een lettergreep (syllable) kunnen vertegenwoor­digen).2

Onder wetenschappers die de historische ontwikkeling van talen bestuderen (historisch-linguïsten of hoe je ze ook wilt noemen) is het algemeen bekend dat in historische namen oudere taalvormen vaak beter bewaard zijn gebleven dan in andere woor­den. Dus is het in deze situatie goed, vooral eens te kijken naar oude Bijbelse namen. En ook daar zien we inderdaad het gebruik van letters als klinkers of als een combi­natie van een klinker en een mede­klinker, sinds aloude tijden. Enkele voorbeelden:

  • יה - JaH of IaH = jad: arm met open hand, zijtak ah: mensel. figuur met geheven handen en gebogen knieën = Ia/Ja + ah samengetrokken tot JaH, de korte Godsnaam;
  • אדם - ’Adam = ’alp: ossekop dalt: deur, ingang mu: water, overvloed = ’A - da - mu (de -u uitgang kwam veel voor in het oudere Oost Semitisch en is waar­schijnlijk origineel; wanneer we die uitgang verbuigen naar de vrouwelijke vorm, krijgen we het woord ’a - da - m - ah = aarde; vaak in parallel gezien als oer-moeder/ matriarch waaruit de mens (’Adam) voortkwam);
  • חוה - Chuah = chet: tent-kleed wawu: tentharing, pin ah: mensel. figuur met geheven handen en gebogen knieën = Ch - u - ah (volgens de joodse uitleg: Cha - ww - ah; maar volgens de oudste transliteraties in andere talen Chuah; zie ook ‘Namen in de Bijbel (2)’ hier) = Eva;
  • שמואל - Shemu’el = shad: borsten, bron mu: water, overvloed wawu: tentharing, pin ’alp: ossekop lam: herdersstaf = she - m - u - ’e - l = Samuel;
  • רות - Rut = raisu: gezicht van opzij wawu: tentharing, pin tav: kruis-teken = R - u - t (zie ‘Namen in de Bijbel (3)’ hier);
  • יונה - Jonah = jad: arm met open hand, zijtak wawu: tentharing, pin nun: zaad ah: mensel. figuur met geheven handen en gebogen knieën = J - u/o - n - ah;
  • חורי - Chori of Churi = chet: tent-kleed wawu: tentharing, pin raisu: gezicht van opzij jad: arm met open hand, zijtak = Ch - u/o - r - i;
  • אליהוא - ’Elihu = ’alp: ossekop lam: herdersstaf jad: arm met open hand, zijtak ah: mensel. figuur met geheven handen en gebogen knieën wawu: tentharing, pin ’alp: ossekop = ’E - l - i - h - u - ’;
  • אהוד - ’Ehud = ’alp: ossekop ah: mensel. figuur met geheven handen en gebogen knieën wawu: tentharing, pin dalt: deur, ingang = ’E - h - u - d;
  • דינה - Dinah = dalt: deur, ingang jad: arm met open hand, zijtak nun: zaad ah: mensel. figuur met geheven handen en gebogen knieën = D - i - n - ah.

In deze namen is met name het gebruik van de ו wav als klinker u (oe), de י jod als klinker i, en de ה he als combinatie ah opvallend. Deze letters haden dus al vanouds ook een functie als klinker, of als klinker-medeklinker combinatie.

Tegen de achtergrond van het bovenstaande, is het dan ook niet vreemd, dat Josephus, een hogepriester uit de eerste eeuw van onze jaartelling, ons heel duidelijk wist te vertellen dat de heerlijke Naam bestond uit vier klinkers, dus helemaal niet vier medeklinkers.3 Om de heerlijke Naam van de God van Isra’el uit te spreken, hoeven we dus helemaal geen klinkers meer toe te voegen!
Ook in de Talmud – waarin de auteurs ons willen bewegen de heerlijke Naam niet uit te spreken – vinden we de opmerking dat de glorierijke Naam niet uitge­sproken mag worden overeenkomstig Zijn eigen letters. Ook dat impliceert dat uitspraak zonder toevoeging van extra klinkers mogelijk is, al zij het dat dit volgens de Talmud onge­wenst is.

Om welke vier klinkers gaat het hier dan wel? Wel, zoals we hierboven reeds zagen, hebben de vier Hebreeuwse karakters deze betekenis als klinkers: י = i, ה = a, meestal met een h-klank erbij, dus ah, ו = u (oe) en nogmaals ה = ah. De uitspraak wordt dan I-ah-oe-ah, door mij en anderen wel geschreven als JaHUaH.

Hallelu JaHUaH !


Noten

1 De glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel.
Voor meer achtergrond informatie over de glorierijke Naam van God, JaHUaH, zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.
2 Zie o.m. deze artikelen van Brian E. Colless:
The Origin of the Alphabet: An Examination of the Goldwasser Hypothesis’, Antiguo Oriente, Vol.12, 2014; ISSN 1667-9202; p.71–104. Een recent en uitgebreid artikel erover.
Recent Discoveries Illuminating the Origin of the Alphabet’, Ancient Near Eastern Studies, Vol.26, 1988; p.30-67.
Proto-Alphabetic Inscriptions from the Wadi Arabah.pdf document, Antiguo Oriente, Vol.8, 2010; ISSN 1667-9202; p.75-96.
3 Josephus schreef: „daarin [in de gouden kroon om de tulband van de hoge­pries­ter] stond de heilige Naam gegraveerd; Die bestaat uit vier klinkers (φωνήεντα τέσσαρα - phoneënta tessara).” (Oorlogen van de Joden, boek 5, hfdst.5, pt.7).

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘De veelzeggende Naam van God’:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’;
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!’;
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam’;
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?’;
(5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH’;
(6) Behoudenis in het aanroepen van de Naam’;
(7) de Lofzangen van Mariam en Channah’;
(8) Gods dierbare Naam kennen en aanroepen, en de gevolgen daarvan’;
(9) In de Bijbel krijgen belangrijke personen een naam’;
(10) De ellende als er niemand is die Gods heerlijke Naam aanroept’;
(11) Het unieke ‘ZIJN’ van God – van nature krijgen we er geen vat op!’;
(12) In de zesde eeuw voor Christus door de Joden nog gewoon gebruikt’;
(13) Hoe belangrijk Jeshu‘ah namen vindt’.

Andere recent verschenen artikelen:
... de genade en de waarheid door Jezus Christus ... – een studie n.a.v. Johannes 1: 1-18’.;
Psalm 144 – Loflied en gebed om bevrijding en voorspoed’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie