Handelingen 11

Cyprische en Cyreense mannen brengen het Evangelie naar de niet-Joden

André H. Roosma
4-9 juni 2017

Het vorige artikel hier ging over Psalm 8, met daarin twee keer die regel: „JaHUaH, onze Heer, hoe majestueus is Uw Naam op heel de aarde!” We zagen dat die van grote betekenis is voor ons. Het is van belang te weten dat de Naam JaHUaH van onze Heer majestueus of heerlijk is over heel de aarde.
Nu, op Eerste Pinksterdag, werd ik bepaald bij de Cyprische en Cyreense mannen, geleid door de Heilige Geest, die we tegenkomen in Handelingen 11. Door de vervolging van de christenen door de joden in Jeruzalem, kwa­men ze ertoe, zich door Gods Heilige Geest te laten leiden tot verrassende dingen:

19 Zij dan, die verstrooid werden door de verdrukking, die in verband met Stefanus plaats vond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. 20 Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen, die, te Antiochië gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun de Here Jezus predikten. 21 En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here. 22 En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter ore en zij vaardigden Barnabas af naar Antiochië. 23 Toen deze aankwam en de genade Gods zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven; 24 want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En een brede schare werd de Here toegevoegd. 25 En hij vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. 26 En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië christenen genoemd werden.

Handelingen 5: 19-26

Tot dit punt, en tot en met vers 19 in dit gedeelte, waren er vooral gelovigen uit de Joden en Joden-genoten. Zij brachten de Blijde Boodschap vooral aan hun volksgenoten. En dan, geleid door Gods Geest, krijgen enige mannen het op hun hart om de Blijde Boodschap van Jezus ook aan de niet-Joden in Antiochië te brengen. Ik herken daarin die visie van God die we in Psalm 8 ook al bij David aantroffen, dat God JaHUaH er is voor heel de wereld.

Dit initiatief heeft grote consequenties. Hier ontstaat het christendom, dat ook is voor mensen zonder Joodse achtergrond. De gevolgen zullen niet uitblijven, zien we later. Hier begint in feite een onderscheid tussen joden en christenen, dat later uit zal groeien tot een felle wederzijdse strijd.

Opvallend vind ik, dat er bij staat dat dit mannen waren uit Cyprus en uit Cyrene. Cyprus is in het hele Middellandse Zee-gebied wel een van de stuk­jes land waarover in de loop van de wereldgeschiedenis heel veel strijd is geweest. Dan eiste die machthebber het eiland op, dan weer een andere mogendheid. Dat gaat nog dóór tot de dag van vandaag. Als Cyprioot was je dus een beetje van iedereen. Dat gaf deze mannen wel een bredere visie. Ook de mensen van Cyrene, een Griekse stad in het huidige Lybië, waren van die ‘wereldburgers’. Waren ze Noord-Afrikaans of Grieks? Waren het kinde­ren van Joden die daar woonden, of waren het joden-genoten die in Israël Jezus hadden leren kennen? Hoe dan ook, ze waren buitenlanders.1 En van­uit hun achtergrond leefden deze mannen niet met de beperkingen in hun denken waarmee veel joden in die tijd wel leefden: dat God JaHUaH er alleen voor hén was, en niet voor de andere volken.2 God gebruikte juist déze man­nen, met hun internationale achtergrond, voor deze taak, de Blijde Bood­schap van Jezus ook aan de Grieken in Antiochië te verkondigen. En God zegende dat! Velen kwamen er tot geloof.
Ik zie dat vaak gebeuren, zowel in de Bijbel als in de tegenwoordige tijd, dat God ieder kent en de specifieke talenten en vaardigheden van ieder weet te gebruiken.

Dan is er nog iets wat me opvalt in dit Bijbel-gedeelte. Wanneer we hier de Griekse grondtekst bekijken, zien we dat Heer of Here in deze passage de vertaling is van het Griekse κύριος - Kurios. De Griekse versie van het Eerste Testament, de Septuagint, gebruikt dit woord ook waar in de Hebreeuwse grondtekst van de Tanakh de heerlijke Naam van God, JaHUaH staat. Over Hem, de God van Isra’el, de Schepper van hemel en aarde, gaat het hier dus.

Al in de Torah, had Hij Isra’el aangesteld als priesters voor de rest van de wereldbevolking, zoals we lezen in het boek Exodus:

3 Toen klom Mozes op tot God, en JaHUaH riep tot hem van de berg, en zei: dit zul je zeggen tot het huis van Ja‘qobh en meedelen aan de nakomelingen van Isra’el: 4 Jullie hebben gezien, wat Ik de Egypte­naren heb aangedaan, en dat Ik jullie op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. 5 Nu dan, indien jullie aandachtig naar Mij luiste­ren en Mijn verbond bewaren, dan zullen jullie uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de gehele aarde behoort Mij. 6 En jullie zullen voor Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die je tot de nakomelingen van Isra’el spreken zult. 7 Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die JaHUaH hem geboden had, voor.

Exodus 19: 3- 7

Zoals ik vorige keer zei: God JaHUaH is overal! Zijn Blijde Boodschap is voor iedereen!

We zien dat Petrus deze boodschap ook begrepen had, toen hij later in zijn eerste brief bovenstaand mandaat voor Israël toepaste op de christenen:

5 En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 6 Daarom staat er in een schriftwoord: zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 7 U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: de steen, die de bouwlieden afge­keurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, 8 voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. 9 U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht: 10 U, eens niet Zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangeno­men.

1 Petrus 2: 5-10

Merk op dat Petrus de terminologie vrij nauwkeurig uit de Torah overneemt: koninkrijk, heilig, priesterschap, Gods eigendom. Bijna elk woord wat hij in deze passage gebruikt verwijst naar een of meer passages in de Torah of de rest van de Tanakh (het eerste deel van onze Bijbel). Hij zegt niet: ja maar dat was toen, dat was voor Israël. Hij ziet het perspectief van God. Hij ziet het patroon, dat God zijn mensen, als een eigen, Hem toegewijd volk, als pries­ters roept, om andere volken ook met Hem en Zijn grote daden bekend te maken. Heel de wereld komt Hem toe.

Laten we dus in verwondering en aanbidding opzien naar de Grote Aanwezige en met Hem als priesters onder de Grote Hogepriester meewer­ken aan de verspreiding van Zijn heerlijke Naam, onder andere door anderen bekend te maken met Zijn Aanwezig-zijn en Zijn grote daden!

Hallelu JaHUaH !


Noten

1 Mensen uit Cyrene komen vaker positief in de Bijbel voor: Het was ene Simon van Cyrene die het kruis van Christus droeg (Mat.27:32). En een zekere Lucius van Cyrene was een van de leraars en profeten in de latere gemeente in Antiochië (Hand.13:1).
2 Voor de duidelijkheid zij vermeld dat ik hier het in de Nederlandse taal gebruikelijke onderscheid maak tussen Joden en joden. Voor meer details daarover verwijs ik graag naar wat ik daar eerder over schreef, zoals in:
- Namen in de Bijbel (8) – Een heel bijzondere man: יְהוּדָה - Jehudāh;
- David en het jodendom na de Babylonische ballingschap – een hele verandering in visie op God, mens en geloof!;
- Namen in de Bijbel (12) – De פְּרוּשִׁים - Perushim / φαρισαιοι / Farizeeën.
Zie ook wat de Taalunie erover zegt.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie