Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
  

Jesha-jahu 61:1 - 62:7 – toegelicht (1)

André H. Roosma
20 mei 2014

Op verzoek hier toch een korte toelichting op de bijzondere, profetische passage uit Jesha-jahu (Jesaja) 61:1 - 62:7. Deze passage spraakt over Jeshu‘ah (Jezus), de Gezalfde oftewel Messias of Christus (Messias komt van het Hebreeuwse woord Mashiach, van mashach - zalven; Christus is de Griekse variant hiervan). We zien hier iets van Zijn hart, zo dat klopt voor Zijn volk. En van Zijn bedoelingen met hen.
Hier de eerste verzen nogmaals.
Enkele kernwoorden heb ik hier voorzien van hun Hebreeuwse origineel en een korte uitleg daarvan; u ziet deze, wanneer u met uw muis of aanwijzer over de tekst heen gaat.
 

61:  1  De Geest van mijn Heer JaHUaH is op Mij, omdat JaHUaH Mij gezalfd heeft, om een blijde bood­schap te brengen aan de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om aan de gevangenen vrijheid uit te roepen, en aan de gebondenen opening van de gevangenis;
    2  Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van JaHUaH, en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;
    3  Om over de treurenden van Tsion te beschikken dat men hun geve hoofd­sieraad [of: tulband (als van een priester)] in plaats van as, vreugdeolie in plaats van treurigheid, een lofgewaad in plaats van een kleur­loze/sombere geest; opdat zij genoemd worden: sterke leiders [of: eikebomen] van de gerechtig­heid, geplant door JaHUaH, opdat Hij verheerlijkt zal worden.

In het eerste vers spreekt de profeet als gezalfde, dat wil zeggen, met een speciale zalving van God JaHUaH. Via die zalving van God had hij de Heilige Geest ontvangen, Die hem de woorden van God doorgaf. Tegelijkertijd verwijst dit dóór naar de Gezalfde, de Messias: Jeshu‘ah (Jezus). Alles wat hij hier zegt, is later in Jezus vervuld, en zal dubbel vervuld worden bij Jezus’ terugkomst.

Wat God hem doorgeeft, zijn niet zomaar wat woorden. Nee, het is een blijde bood­schap, een Evangelie. Dat woord gebruik ik niet zomaar. De Griekse Septuagint ver­taling gebruikt hier het woord ευαγγελισασθαι - euaggelisastai, van het werkwoord ευαγγελιζω - euaggelizo, waarvan ons werkwoord evangeliseren is afgeleid, letterlijk: goed nieuws of een blijde bood­schap brengen. God brengt graag nieuws waar we blij van worden; heel de Bijbel door zien we dat (ja, dus ook in het Eerste Testament!). Dat vreugdevolle nieuws brengt Hij aan zachtmoedigen. In het Hebreeuws staat hier: עֲנָוִים - ‘anavim - zachtmoedigen, armen, verdrukten, behoeftigen. Hier geen andere boodschap dan van Jezus Zelf later in de Bergrede, of wat de apostel Paulus later in de praktijk ook mocht leren: als ik zwak ben dán ben ik machtig, want (Gods) kracht openbaart zich pas ten volle in (onze) zwakheid (2 Kor. 12: 6-10; vgl. 1 Kor. 1: 26-27). De blijde boodschap komt niet in de eerste plaats voor de rijke, de zelfvoldane, degene die het allemaal in zijn of haar broekzak lijkt te hebben, of degene met de goede babbel. Het is vooral voor de arme, de nederige, de verdrukte. Juist wanneer we weten dat we zwak zijn mogen we weten dat God er voor ons is. God komt op voor wie in deze wereld juist niet in tel is. Dit wordt in de volgende zin nog wat verder uitgewerkt. God richt Zich op degenen met een gebroken hart, op gevangenen en gebondenen. Hij wil hen verbinden, vrijzetten en een opening bieden.
Die opening is een opening naar het volle Leven zoals we bedoeld zijn – in nauwe ver­bondenheid met God. Dat zagen we ook al bij de bestudering van het woord Pesach en hoe Jeshu‘ah Pesach vervulde.

Die Blijde Boodschap houdt verband met een jaar van welbehagen van JaHUaH. Een jaar waarin Hij Zich verheugt. Dan moeten de tegenstanders geen roet in het eten gooien; daarom zal God Zich op hen wreken en degenen die onder hen te lijden had­den zal Hij troosten (vers 2). Dat zal een helende troost zijn – waarbij God verdriet compleet omkeert naar vreugde, zoals blijkt.

Ja, in het volgende vers (3) werkt Hij dit nog wat nader uit. Het gaat om de treuren­den van Tsion. Deze Hebreeuwse naam betekent zoiets als ‘uitgedroogde, of uitgeper­ste (onderdrukte) plek’. De oorspronkelijke schrijfwijze1 voor deze naam is tsad: plant (riet-/graan-achtig) jad: arm met open hand, zijtak wawu: tentharing, pin nun: ontkiemend zaadje. Dit doet mij denken aan het dorsen van graan (tsad: plant (riet-/graan-achtig)) dat vaak met de hand (jad: arm met open hand, zijtak), met een stok (wawu: tentharing, pin) werd gedaan om de graankorrels (nun: ontkiemend zaadje) los te laten komen. Maar er lijkt, als een voor de oppervlakkige lezer verborgen laag, nog een betekenis in te zitten: de Rechtvaardige (tsad: plant (riet-/graan-achtig); tsaddiq) geeft (jad: arm met open hand, zijtak) het verbond (wawu: tentharing, pin) aan het nageslacht (nun: ontkiemend zaadje).
Deze naam werd in poëtische teksten wel vaak voor Jeruzalem gebruikt. Hier vormt het gebruik van deze naam in combinatie met ‘treurenden’ weer een versterking van wat ik hierboven al zei naar aanleiding van het woord anavim en van Gods mooie plan met hen. Alle verdrukking (vergelijk: het slaan op het graan) is op het moment ake­lig, maar zorgt uiteindelijk dat de beoogde vrucht tevoorschijn komt (vgl. 2 Korin­thi­ërs 4: 17; 1 Petrus 1: 5-7).

Wat mij hier opvalt is de enorme overgang die dit vers laat zien: Van treurenden en treurigheid enerzijds, naar vreugdeolie anderzijds; van as op het hoofd als teken van rouw naar een sierlijke, verheffende, en/of priesterlijke tulband of diadeem op het hoofd; en van een sombere, kleurloze, donkere geest naar een prachtig, waarschijn­lijk heel fel-kleurig lofgewaad. Als God een situatie verandert, doet Hij het goed en is de verandering bijna onbeschrijfelijk!

De laatste zin van vers 3 bevat het Hebreeuwse woord אֵילֵי - ’eilei; meervoud van אַיִל - ’ajil. De oude schrijfwijze had hier: ’alp: ossekop jad: arm met open hand, zijtak lam: herdersstaf. Dit heeft twee betekenissen: ten eerste de grote oer-os (’alp: ossekop) aan de hand (jad: arm met open hand, zijtak) van de herder (lam: herdersstaf), dus de getemde os, het krachtigste dier onder het vee, en tevens al vanouds het belangrijkste offerdier, dus essentieel in het onderhouden van de relatie met de Allerhoogste. De tweede beteke­nis is die van het hout of de boom waaruit eerste kwaliteit (’alp: ossekop) maaksel (jad: arm met open hand, zijtak) van tentharingen (wawu: tentharing, pin; dit symbool kwam er vroeger waarschijnlijk ook in voor) en herders­stok­ken (lam: herdersstaf) kwamen: eiken. Het werd zodoende een term voor kracht in het algemeen en in het bijzonder voor krachtige leiders.
Het beeld dat hier met het werkwoord planten wordt geschetst is dat datgene wat werkelijk krachtig is, begint in zwakheid als een net geplant zaadje. Het feit dat het door JaHUaH, de Eeuwige, is geplant, en dat Hij betrokken is, zorgt dat het opwast tot iets krachtigs.

Dan staat er bij dat ze sterke leiders of eiken van de gerechtigheid zullen zijn. Wie is bij uitstek DE sterke Leider van de gerechtigheid? Daarover kan geen misverstand bestaan; dat is Jeshu‘ah (Jezus; vgl. Hebreeën 7: 2; Jesha-jahu 45: 22-25; Jirme-jahu 23: 5-6; 33: 15-16)! Dit alles dient ertoe dat Hij alle eer en glorie ontvangt!
Het woord לְ הִתְפָּאֵר - le hitpa’er - tot verheerlijking, verhoging, glorie, om prachtig te maken; houdt verband met het woord dat we eerder tegenkwamen voor een hoofd­sieraad of priesterlijke tulband: פְּאֵר - pe’or. De zachtmoedigen en verdrukten zullen delen in die heerlijkheid (vgl. Romeinen 8: 17)!

Hoe meer ik dit soort passages uit het Eerste Testament wat grondiger bestudeer, hoe meer voor mij de eenheid van de hele Bijbel, en de grootheid en glorie en majesteit van God naar voren komt. Voor u hopelijk ook!

Hallelu-JaH!


Noten

1 Meer informatie over het hier bedoelde vroeg-Bijbelse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument, januari 2011.

Meer achtergronden over de profeet Jesha-jahu, de periode en omgeving waarin hij leefde en zijn bediening vindt u op de Engelse wiki-pagina over hem.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikel: ‘Jesha-jahu 61:1 - 62:7’.

Volgende artikel: ‘Jesha-jahu 61:1 - 62:7 – toegelicht (2)’.
 


home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie