Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

Kerst - feest om groots te vieren !

André H. Roosma
21 december 2016

De laatste jaren hoor ik regelmatig van Messiaanse christenen die voorstellen om het Kerstfeest niet meer te vieren. Die visie is erop gebaseerd dat het vieren van Kerst pas in de derde eeuw ingesteld is, door een concilie dat erop gericht leek om veel heidense gebruiken uit die tijd een nieuwe, ‘christelijke’ invulling te geven, om zo het christendom aantrekkelijker te maken voor de grote massa’s, en niet omdat God het in de Bijbel aangegeven heeft. De heidense wereld in het Romeinse rijk vierde eind december een midwinterfeest met veel afgoderij, maar dit feest geheel weglaten zou het christendom minder aantrekkelijk gemaakt hebben. Jeshu‘ah is in werkelijkheid niet in de winter geboren, want dan liggen de herders rond Bethlehem niet met hun kudden in het veld. Waarschijnlijk heeft Zijn geboorte plaats gehad in de tijd van de najaarsfeesten. De basis van het op 25 en 26 december gevierde Kerstfeest is dus een heidens feest, zo zegt men dan. Veel van de gebruiken die we heden ten dage nog zien – zoals de kerstboom, ballen, veel gebruik van kaarsen en andere lichtjes – zijn herleidbaar tot oude heidense rituelen rond het midwinterfeest.

Inderdaad bevat de Bijbel geen aanwijzing: je moet de geboorte van Jeshu‘ah vieren. Ikzelf heb niet zoveel met de sfeer die de commercie om dit feest heen hangt. Die is mij te onecht, te veel glitter en te weinig echte verbondenheid. Ik heb ook niets met kerstbomen, -ballen, -kaarsen, etc., en meer met echte, ruwe herders dan met herdertjes. En vooral meer met een mens geworden Koning dan met een lief kindeke. Maar is er daarom geen reden om het Kerstfeest te vieren?

Onlangs sprak een oudste in de kerk waar ik was1 naar aanleiding van Lukas 2:22-35 en Jesaja 40 en 49 over Simeon en een belangrijke reden waarom Jezus/Jeshu‘ah naar deze wereld kwam. Simeon, staat er geschreven, verwachtte de vertroosting2 van Israël. Dat sprak me aan, want uit m’n eigen leven én uit pastorale m’n praktijk weet ik dat er veel mensen – vooral ook mannen – zijn die in hun leven dingen hebben meegemaakt waarvoor ze troost nodig hebben. Maar al te vaak overschreeuwen ze die gevoelens echter, of zoeken ze namaak-troost uit een fles of aan de boezem van een vreemde vrouw (kunnen we stellen dat vrouwen die namaak-troost relatief vaker in de koekjestrommel zoeken, of in het diepvriesvak - dikwijls met ongewenste consequenties voor hun figuur?). Simeon hoopte niet slechts op troost, hij verwachtte dat God Zich over Israël zou bekommeren, naar hen om zou zien en een keer brengen in hun lot, overeenkomstig de profetieën uit Jesaja 40, die als volgt beginnen:

Troost, troost Mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van JaHUaH dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept: bereidt in de woestijn de weg van JaHUaH, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid van JaHUaH zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond van JaHUaH heeft het gesproken.

En in Jezus Christus / Jeshu‘ah ha Mashiach daalde God JaHUaH3 inderdaad naar deze donkere wereld af, om Israël échte troost te bieden. En niet alleen aan Israël, maar aan alle mensen op deze wereld – dus ook aan u en mij!
Hij zei niet: Probeer maar op te klimmen tot Mij – Hij wist dat we dat niet kunnen. Gods Zoon verliet de plek van alle luister en heerlijkheid die Hij bij de Vader had (Fil.2:5-11; Spr.8:30) om het lijden en de gebrokenheid in deze wereld Zelf te ondergaan (Hebr.2:7-18; denk er ook aan hoe Zijn aardse ouders met Hem als baby al als asielzoekers naar Egypte moesten vluchten). Door het lijden heen leerde Hij de Vader gehoorzaam zijn, zelfs tot de meest gruwelijke dood. En Hij kwam om die dood en gebrokenheid te overwinnen, en ons zó te bevrijden van de angst ervoor die ons in allerlei verslavingen gevangen hield (Hebr.2:15). In Hem hebben we de verzoening met onze hemelse God en Vader, aanneming tot Zijn kinderen en in Zijn gezin, en een uitzicht op een heerlijke toekomst met Hem, los van alle gebrokenheid, angst en dood! Hij gaf wérkelijk inhoud aan de titel Immanuel – God met ons!4

Jaren geleden mocht ik het al eens zó uitbeelden, geïnspireerd door het Kerst-Evangelie volgens Johannes 1 en Filippenzen 2:

Dit alles maakt dat Kerst voor mij vooral het Feest is van de Koning Die gewoon mens werd, van de Zoon van God Die tegelijk offerlam én Hogepriester werd, van God de Almachtige Die kwam om ons te verlossen en op te nemen in Zijn gezin.

Dat gegeven vind ik zó gigantisch, ongelooflijk mooi... alle woorden schieten te kort. Het is dus zeker wel een paar dagen feestvieren waard, vind ik!
En mocht iemand een groot deel van de christenheid weten te overtuigen om dit feest in septem­ber te vieren in plaats van eind december, dan zal ik dat initiatief van harte steunen en daar heel graag aan meedoen! Tot het zover is, en nu de Nederlandse overheid en de meeste werkgevers hun werknemers er zelfs nog vrij voor geven op 25 en 26 december, doe ik met veel plezier mee aan de viering op deze data. Wél om samen bovengenoemde bijzonder rijke inhoud te gedenken (wat mij betreft liever zonder boom of andere afleiding...).

Ik wens u van harte de rijke zegen van JaHUaH over dit Kerstfeest en in het nieuwe jaar!

Hallelu JaH ! – Zijn heerlijke Naam zij geprezen!


Noten

1 Dat was Christiaan Boom in de EvangelieGemeente Soest (Julianakerk), 11 dec. 2016.
2 Het gebruikte Griekse woord paraklesis is ook te vertalen als aan- of bemoediging, verfrissing. Het lijkt op wat een coach doet in de sport. Al in het Rabbijnse denken was het verbonden met de verlossing die de Messias zou komen brengen. Een verwante titel, vertaald als Trooster wordt voor de Heilige Geest gebruikt - sinds Hemelvaart en Pinksteren Jezus’ Tegenwoordigheid in en bij ons.
3 De glorierijke Naam van God, en ook andere namen, geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel.
Voor meer achtergrond informatie over de glorierijke Naam van God, JaHUaH, zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.

Zie ook de overige artikelen onder de kop Artikelen over de glorierijke Naam van God: יהוה, op de artikelen-pagina.

4 Voor meer over deze veelbelovende Titel en hoe we hier meer over kunnen leren, en ervaren dat God werkelijk mét ons is, zie de website over de Immanuel levensstijl.

Dit jaar valt Kerst samen met het Joodse Chanukkah feest, dat nu van 24-31 dec. wordt gevierd. De basis van dat feest is dat in ca. 165 vóór Christus de Joden in opstand waren gekomen tegen hun overheersers en onder leiding van Judah de Maccabeeër de ontheiligde tempel opnieuw aan God toewijdden. Men ontdekte dat vrijwel alle gewijde olie voor het licht op de grote Menorah, teken van Gods aanwezigheid in de tempel, ontheiligd was; er was slechts één kruikje over, genoeg voor één dag. Hierop brandde de Menorah echter de volle acht dagen van het her-inwijdings-feest. Veel Messiaanse gelovigen vieren dat feest wél. Ik zie deze demonstratie van Gods terugkeer naar de tempel als een heenwijzing naar het neerdalen van God JaHUaH belichaamd in Christus Jezus naar heel deze wereld, en zie het vieren van een combinatie van deze twee feesten dus als een zeer gepaste mogelijkheid. En als we het wonder van wat olie-vermenigvuldiging een kleine 2200 jaar later nog vieren, is het zeker de mnoeite waard om de komst van De Messias jaarlijks groots te vieren! Hij bracht niet slechts de olie voor wat licht, Hij was en is het Licht - voor heel de wereld (Joh.1:8)!

Hallelu JaH !

 toegevoegd:
27 dec. 2017

Dat 25 december niet een heidense, maar juist een joods-christelijke oorsprong heeft, blijkt ook uit dit artikel: Hoe komt de kerk aan 25 decem­ber? van Alfred Muller (corres­pondent in Jeruzalem voor het RD en andere christelijke media; op zijn eigen web­site), met mooie inbreng van Claire Pfann (nieuwtestamenticus en kenner van de ge­schie­denis van de Vroege Kerk; zie ook New Light on an Old, Old Story van haar).
Zie ook The Messiah’s Perfect Timing en Christmas: Pagan or Kosher? op dfe site van One for Israel en de gebalanceerde visie van Hebrew 4 Christians erover: Christmas Day - Was Jesus really born on December 25th? van John J. Parsons.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie