USA flag GB flag
  

Matsot (2)
Alles wegdoen dat ons verwijderde van God,
om Zijn nieuwe Leven te ontvangen en te omarmen

André H. Roosma
19 april 2014

In het vorige artikel over matsot zagen we dat dat ongezuurde broden waren, die oorspronkelijk veel leken op tortilla’s, roti, wraps, e.d. Een essentieel aspect ervan was dat de gebruikelijke zuurdesem (een kluit van het deeg van de vorige dag, vol van melk- en azijnzuur bacteriën en gisten, normaliter toegevoegd om het deeg te laten rijzen) weg­gelaten werd. Als resultaat daarvan rees het deeg niet en konden de zeer com­pacte en voedzame matsot zeer snel klaargemaakt worden. De kluit zuurdeeg van de vorige dag symboliseerde het verval en de ongerechtig­heid van Egypte. Het rijzen van het brood was een symbool van de hoogmoed van Egypte. Dat verval, die ongerechtig­heid en die hoogmoed van Egypte weg te laten, was een zeer essentieel aspect van het Feest van de Matsot oftewel ongezuurde broden, gesymboliseerd door het oude zuurdeeg helemaal weg te doen. In de arti­kelen over Pesach, keken we voornamelijk naar Gods aandeel in het hele gebeuren: hoe Hij de Israëlieten uit Egypte verloste. In het onderwijs over de matsot zien we het menselijke aandeel. Hoe kunnen we ons tenslotte verheugen in het nieuwe Leven dat God ons geeft en dat echt omarmen, wanneer we het oude niet achter ons willen laten? We komen dit aspect ook tegen in wat de apostel Paulus schreef aan de Gemeente in Korinthe, waar diverse mensen het nieuwe Leven met God niet zo serieus namen:

6 Uw roem deugt niet. Weet u niet, dat een beetje zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? 7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat u een vers deeg mag zijn; u bent immers ongezuurd. Want ook ons Pasach-lam is geslacht: Christus. 8 Laten wij daarom het feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en ongerechtigheid, maar met het onge­zuur­de brood van reinheid en waarheid.
9 Ik schreef u reeds in mijn brief, dat u niet moest omgaan met mensen die seksuele immoraliteit bedrijven; 10 niet met de seksueel immorelen uit deze wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of afgo­den­dienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. 11 Maar nu schrijf ik u, dat u niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broe­der, seksueel immoreel of geldgierig is, afgoden dient, lastert, of een dronkaard of oplichter is; met zo iemand moet u zelfs niet samen eten.

1 Korinthiërs 5: 6-11

In onze tijd, waarin ‘alles mogelijk moet zijn’, van voor-echtelijke seks tot homo­seksuele ‘gemeenschap’, vuil geflirt, etc., zelfs in de kerken, en waar graai-gedrag floreert in de zakenwereld, is deze boodschap nogal confronterend!

Op soortgelijke wijze waarschuwde Jezus (Jeshu‘ah) Zijn volgelingen tegen de zuur­desem van veel van de religieuze joodse lei­ders uit Zijn tijd. Want als religieuze ‘morele politie-agenten’ met een dubbele moraal, hard tegen anderen maar slap voor zichzelf, en niet gericht op God, vormden ook zij een bederf voor het kin­der­lijk afhanke­lijke Leven dat God voor ons op het oog heeft, om dat zo met Hem te leven:

6 Jezus zei tot hen: Zie toe en wacht u voor de zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeen.

Mattit-jahu (Mattheus) 16: 6

In Lukas 12: 1, verklaart Jezus erbij dat dit zuurdeeg, dit verval van de Farizeeën hun hypocrisie was. Hun wandel was niet in overeenstemming met hun leer, en hun hart was nog ergens anders. Met een air van super-geestelijkheid, jaagden ze hun eigen egoïstische doelen na met een hoogmoed die zijn weerga niet kende. Ze hadden hun hart niet overgegeven aan God. En zoals Jacobus later bevestigde (3:17), is de wijsheid van boven allereerst zuiver, en verder vredelievend, mild en gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

Het bovenstaande is volledig in lijn met wat het Nieuwe Testament onderwijst over het Kruis en de Opstanding. Deze twee feiten spreken ook van het sterven met Christus aan ons oude leven dat God op een afstand hield, en het daarmee voor­goed achter ons laten, om met Hem op te staan in een nieuw Leven. Dat nieuwe Leven leven we in hechte gemeenschap met Hem en in onderwerping aan Hem en aan de leiding door Zijn Heilige Geest (zie bijv. Romeinen 5–8).

Opmerkelijk is hoe Jezus (Jeshu‘ah) de matsot en de wijn van het Pesach-maal her-symboliseert. Hij vergeleek het pure en eenvoudige, niet-gefermenteerde deeg van de matsot met Hemzelf, en het breken en delen ervan met hoe Hij Zijn lichaam en leven gaf in onze plaats en hoe Hij opstond uit de dood zodat ook wij met Hem op mogen staan tot een nieuw Leven met Hem. Wanneer we zien dat we Hem nodig hebben, moeten we ook de noodzaak erkennen om alles achter ons te laten dat ons van Hem en Zijn wegen verwijderde. Zijn bloed is vergoten als verzoening voor onze zonde, zodat wij vergeving en herstel tot Leven kunnen ontvangen. Met Hem sterven aan ons zelf-gekozen leven, kunnen we werkelijk de enorme gave van Zijn overvloedige Leven ontvangen (zie Efeziërs 1–3).

Dit maakt het nog relevanter wat Paulus hierboven in vers 8 zei over het feest vieren, namelijk het Feest van de Matsot & Pesach; van Goede Vrijdag en Pasen: Jezus’ opstanding na drie dagen; van sterven aan het verval en Gods genade-volle gave van Nieuw Leven met Hem ontvangen, door werkelijk Jezus en alles wat Hij deed te omarmen:

8 Laten wij daarom het feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en ongerechtigheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
 

Hallelu JaH !


Noot

We zien hier dat het Eerste Testament ons een prachtige schets of vooruitblik gaf op wat het Nieuwe Testament ons in Jezus aanreikt. Geheel zoals Paulus in zijn brief aan de Gemeente te Kolosse aangeeft:

16 Laat dan niemand u oordelen inzake eten en drinken of met betrekking tot een feest, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, die een schets [of: voorafschaduwing] zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid [of: het lichaam] van Christus is.

Kolossenzen 2: 16-17 (zo letterlijk mogelijke vertaling)

Met Pesach bood God aan Israël een opening naar nieuw leven als Zijn volk en als priesters jegens de andere volken. Dat verwees vooruit naar de opening in het voorhangsel dat scheurde toen Jezus’ lichaam verbroken werd op het kruis, waardoor voor ons de weg vrij kwam naar nieuw Leven als Zijn kinderen, in dagelijkse gemeenschap met God. De andere kant daarvan was het wegdoen van het oude zuurdeeg, het oude comfort en tegelijk de ongerechtigheid en het van God vervreemd en verwijderd zijn, ten opzichte waar­van we met Christus mogen sterven, zodat we dat nieuwe Leven met Hem ook werkelijk en ten volle kunnen ontvangen. Alle lof aan Hem Die ons verloste en Die dood en verderf overwon: Jeshu‘ah, Gods dierbare Zoon Die afdaalde in menselijke gedaante om ons te verlossen en te herstellen in volle en levende gemeenschap met Hem!


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Eerdere artikelen over Pesach waren: (1) God scheidt de Zijnen af, bewaart hen tegen de dood, en trekt hen uit Egypte weg; (2) God opent de weg ten leven, (3) Jeshu‘ah vervult Pesach en: (4) De intocht van Jeshu‘ah in Jerushalaïm.

Zie ook de artikelen over enkele van de Hallél-Psalmen die met Pesach werden gezongen: Psalm 113 – De eerste Hallél Psalm, Psalm 116 – De vierde Hallél Psalm, Psalm 117 – Nog zo’n prachtige Hallél Psalm, en Psalm 118 – Een prachtige, profetisch-Messiaanse Hallél Psalm rond Pesach.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie