Pesach (3)
Jeshu‘ah vervult Pesach

André H. Roosma
6 april 2012 (13 april 2017)

De afgelopen dagen schreef ik al twee delen over Pesach: deel (1) en deel (2). Hieronder de bekroning daarvan.

In het heilige gedeelte van de tabernakel en de latere tempel van JaHUaH in Jeruzalem, tussen twee pilaren, hing een groot gordijn (vergelijkbaar met een groot tentkleed: chet: tent-kleed, vlees 1), met daar aan de rechterkant vóór de grote gouden Menorah, die indrukwekkende, uit één enorm stuk goud gedreven kandelaar die gemaakt was naar het model van een palmboom (sin/samekh: palmboom, Boom des Levens) met bovenaan wederzijds drie armen, en in totaal zeven lampen bovenop (Exodus 40: 8-25; vgl. Exodus 25).
In het artikel dat ik eerder over die grote gouden Menorah schreef, gaf ik al aan hoe de zeven lampen op de Menorah de tegenwoordigheid van Israël’s God JaHUaH daar in de tempel symboliseerden.
Echter pas áchter dat gordijn stond de Ark van het verbond, met daarin de Tien Woorden, als een getuigenis van JaHUaH’s liefde voor en bemoeienis met Zijn volk en als voetbank voor JaHUaH Zelf (Exodus 40: 34; Psalm 132: 7-8).
Maar die ruimte was niet open (pu: lucht-opening) voor gewone stervelingen. Niet voor niets werd die ruimte het Heilige der Heiligen genoemd (Exodus 26: 30-35). Slechts éénmaal in het jaar, op Jom Kippur (Grote Verzoendag) mocht een aangewezen hogepriester daar komen, en dan alleen nog met het bloed van een belangrijk offer, en in een ceremonie waarin heel het volk zijn zonde beleed (Exodus 30: 10; Hebreeën 9: 7).

Echter, op die ene hoogst gedenkwaardige dag, bijna 2000 jaar geleden, toen Jeshu‘ah aan het kruis Zijn bloed gaf als een volkomen verzoening voor onze God-vijandigheid en ons wantrouwen jegens Hem (dat is wat de Bijbel ‘zonde’ noemt), op dat moment gebeurde er iets in de tempel. Dat grote gordijn scheurde van boven naar beneden in tweeën! (Mattit-Jahu 27: 51; Markus 15: 38; Lukas 23: 45). Er ontstond een opening (pu: lucht-opening). Een opening (pu: lucht-opening) in het palmboom (sin/samekh: palmboom, Boom des Levens) gordijn (chet: tent-kleed, vlees). Een toegang tot de troon van God Zelf. Daar, op dat moment werd Pesachpu: lucht-openingsin/samekh: palmboom, Boom des Levenschet: tent-kleed, vlees – door Jeshu‘ah aan het kruis ten volle gerealiseerd! De schrijver van de brief aan de Hebreeën legt een relatie tussen het ‘vlees’ - het lichaam van Jeshu‘ah, en dit gordijn of ‘voorhangsel’. Wat mij opvalt, is dat beiden: een groot stuk tent­doek én het vlees van mensen of dieren, in het oude schrift inderdaad aangeduid werden met één en hetzelfde symbool: chet: tent-kleed, vlees. Door Zijn dood verbrak Jashu‘ah de vloek uit Genesis 2 over ons mensen, die zei dat we zouden sterven als we een eigen weg zouden gaan en niet zouden luisteren naar de machtige en liefdevolle God en Schepper JaHUaH. Door Zijn dood, is er de mogelijkheid voor een ieder om bij dat kruis vergeving te ontvangen en een nieuw leven te beginnen in Zijn nabijheid en onder Zijn bezielende en leven gevende leiding.

„... Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tabernakel – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en kalveren maar met Zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven...”

Hebreeën 9: 11-12

Ja, Pesachpu: lucht-openingsin/samekh: palmboom, Boom des Levenschet: tent-kleed, vlees – is ten volle vervuld in het sterven van Jeshu‘ah, daar op dat Kruis! Toen Hij daar Zijn bloed gaf was Hij zowel de hoogste Priester als het ultieme Pesach-lam!

Hallelu JaH !
 

„... Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voor­hangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote Priester over het huis van God hebben, laten wij toe­treden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken...”

Hebreeën 10: 19-24


Noten

1 Meer informatie over het hier bedoelde vroeg-Bijbelse pictografische schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.

Reacties

17 juni 2012

André (auteur)

Het Hebreeuwse pásach is ook te relateren aan het woord פסס - pásas [6461] (ook wel getranslitereerd als pacac), dat slechts eenmaal in de Bijbel voorkomt en daar vertaald wordt met ‘verdwijnen’. Meer inzicht hierover geeft het ermee overeenkomende Akkadische woord pasásu. Dit staat voor betekenissen als: ‘zonde of kwaad (of bijv. een inscriptie) wegdoen of uitwissen’.* Dit ondersteunt de hierboven gegeven interpre­tatie heel mooi, want voor een opening naar de Boom des Levens moet de zonde en het kwaad worden weggedaan! En dat kunnen we niet zelf (vandaar dat het woord pásach ook kon staan voor ‘verlamd zijn’, zoals we in Deel (2) al zagen - zie ook het gebruik van pásach in 2 Samuël 4: 4)!
* Bron: The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago (Oriental Institute, Chicago IL, USA, 1956-2012; ISBN 0 918986 05 2); deel 12, p.218-221.

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


De vorige artikelen waren: Wie is Jezus? – over de heerlijke Naam van Gods Zoon, De Palmboom in de Bijbel (6) paal en palissade, Pesach (1) God scheidt de Zijnen af, bewaart hen tegen de dood, en trekt hen uit Egypte weg en: (2) God opent de weg ten leven.

Zie ook het volgende artikel in deze reeks: Pesach (4) - De intocht van Jeshu‘ah in Jerushalaïm.  


home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie