Psalm 117 –
Nog zo’n prachtige Hallél Psalm

André H. Roosma
4 mei 2012

Psalm 117 is een van de Hallél Psalmen. In een korte studie over Psalm 118 noemde ik al dat deze Psalmen (de Psalmen 113 tot en met 118 en/of Psalm 136) in de joodse traditie meestal werden en worden uitgesproken of gezongen tijdens het Pesach-feest.

Hier wil ik stilstaan bij de kortste Psalm uit het Hallél: Psalm 117. Het is de kortste van deze Psalmen, maar daarom niet minder veelbetekenend.

1Loof JaHUaH, alle gij volken, prijs Hem, alle gij natiën;. הַלְלוְּ אֶת־יְהוָה כָּל־גֹּויִם
שַׁבְּחוְּהוְּ כָּל־הָאֻמִּים
2want machtig over ons is Zijn goedertieren­heid, en de trouw/waarheid van JaHUaH is tot in eeuwigheid. Hallelu-JaH. כִּי גָבַר עָלֵינוְּ חַסְדֹּו
וֶאֱמֶת־יְהוָה לְעֹולָם הַלְלוְּ־יָהּ

Psalm 117

Net als in Psalm 118 valt weer op hoe vaak de glorierijke Naam van God: JaHUaH vóórkomt: in 2 verzen 3 keer (waarvan 1 keer in de verkorte vorm JaH).1 Die glorierijke Naam JaHUaH herinnert eraan dat God nabij wil zijn; mét Zijn mensen, en dat Hij Degene is Die leven geeft – vol leven in vreugdevolle verwondering en aanbidding jegens onze Schepper en in verbondenheid met Hem en elkaar.

Alle volken en natiën worden in deze Psalm opgeroepen om God JaHUaH te loven en te prijzen. Dit staat haaks op het exclusiviteitsdenken in de rabbijns-joodse leer, dat zegt dat de heiden-volken hier geen deel in hebben. Zoals heel de Bijbel leert, zijn alle mensen op deze aardbol uitgenodigd om mee te zingen in het grote koor tot eer van JaHUaH. Hij is aller lofzang waard!
In feite is dit de krachtigste reden om het Evangelie aan alle volken bekend te maken: zodat JaHUaH van allen alle eer en lof ontvangt. In dat kader citeert Paulus deze Psalm ook in zijn brief aan de christenen te Rome (15: 11; vgl. ook Exodus 9: 15-16 en Romeinen 9: 17; 2 Samuel 22: 50; 1 Koningen 8: 43; Psalm 86: 9; 105: 1; Zefanja 3: 9; en Maleachi 1: 11).
Daar begint en eindigt de Psalm ook mee: loof JaHUaH!
Ja, want het eerste woord van de Psalm – vertaald met ‘Loof... gij’ – is ook ‘Hallelu’, evenals wat aan het eind gebruikt is. We zouden het begin van vers 1 dus even goed ook kunnen vertalen: ‘Hallelu-JaHUaH, of het eind met: ‘Loof (gij) JaH.

Tussen ‘Hallelu’ en JaHUaH staat in het begin nog een klein woordje: אֶת - et. Dit staat vóór het lijdend voorwerp in de zin en geeft aan Wie we moeten loven. Het bestaat uit slechts twee letters: de ’aleph en de tav: het begin en het einde. We worden dus opgeroepen om God JaHUaH van begin tot eind te loven. Ja, daar zijn wel alle volken voor nodig!

Vers 2 geeft de reden van deze oproep tot lofgezang. Daar wordt God JaHUaH verbon­den met twee He­breeuw­se woorden: חסד - chesed, en אֱמֶת - ’emet. Beide woorden kenschetsen het karakter van God JaHUaH, zo we al zagen in de studie: Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt. Deze Psalm is niet los te zien van die Zelf-openba­ring van God JaHUaH.

Het woord chesed besprak ik recent nog wat uitgebreider. Het beschrijft een karakte­ristiek aspect van Gods karakter, sterk verbonden met Pesach: Zijn genade en ‘goedertierenheid’, die ‘machtig over ons’ is. Het Boek parafraseert het eerste deel van dit vers mooi als: „Want Hij stort Zijn goedheid en liefde machtig over ons uit.” Whow! Ontzagwekkend! Niet Zijn straf of Zijn kwaadheid over de zonde, of Zijn kritiek, maar Zijn genade, Zijn goedheid en liefde stort Hij machtig over ons uit!
’Emet beschrijft een ander aspect van Gods karakter, eveneens verbonden met Pesach: Zijn waarheid en trouw. Die zijn ‘tot in eeuwigheid’ – ze kennen geen einde. Zijn trouw raakt nooit op. Hij is waarachtig. Zijn trouw is totaal niet geveinsd, maar komt voort uit Wie Hij is. En Hij verandert niet!

Opmerkelijk is dat in deze laatste karaktertrek van God JaHUaH, in het woord אֱמֶת - ’emet, waarheid en trouw verenigd zijn. Hoe anders is dit bij God, dan het soms bij ons, mensen, is. Bij ons wordt regelmatig in de naam van de zuivere waarheid, de zuivere leer of de koele feiten, de trouw maar even gemakshalve opgeofferd. In het Bijbelse, goddelijke denken en in het karakter van JaHUaH zijn waarheid en trouw echter fundamenteel één.

Die twee karakteristieken waarover deze Psalm spreekt – chesed en ’emet – zijn in JaHUaH onafscheidelijk aanwezig. Ook hier niet een óf / óf zoals in de mensen-wereld.
We zien dit heel duidelijk belichaamd in Immanuel oftewel Jezus / Jeshu‘ah, Die, volgens Jahu-chanan (Johannes 1: 14) vol van genade en waarheid was, dus vol van chesed en ’emet. Als voorbeeld: Zijn genade en trouw gaven de overspeelster die ter veroordeling bij Hem was gebracht een nieuwe kans; een nieuw leven, en Zijn waar­heid en trouw zeiden haar ‘zondig niet weer’.

Indirect wijst dus zelfs deze korte Psalm heen naar Immanuel.
Ik kan niet anders dan net als de Psalmist besluiten:

Hallelu JaH !


Noten

1 Betreffende de glorierijke Naam van God, zie:
André H. Roosma, ‘Leven, veiligheid en verbondenheid in blijde aanbidding, uit de hand van God.pdf document, Hallelu-JaH! webartikel, januari 2011.
André H. Roosma, ‘Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1)’, Hallelu-JaH! web­artikel, januari 2012.
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.

Zie ook de studie over deze Psalm van Hebrew for Christians.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikel: ‘Tsitsit – Een teken van floreren, om ons te herinneren aan de zegenende en machtige hand van JaHUaH’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie