Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
GB flag/USA flag
  

Iets over de auteur van deze site

Deze website is opgezet en wordt onderhouden door André H. Roosma, M.Sc., een lange christen. Heel blij en bevoor­recht voel ik me, geroepen te zijn door JaHUaH, de God van de Bijbel en de Schepper van hemel en aarde, via Jeshu‘ah (ook bekend als Jezus), Zijn Zoon en onze Redder. Door Zijn liefde ben ik geraakt om JaHUaH, zoals God Zichzelf in de Bijbel openbaart, en Hem alleen, te volgen, te lofprij­zen en te verkondigen. Hij is al onze lofprijs meer dan waard, zowel verbaal als non-verbaal! Dat vindt u ook terug in the naam van deze site.
Van nature ben ik een nieuwsgierige onderzoeker en iemand die geen genoe­gen neemt met oppervlakkige verklaringen. Ook mijn opleiding en werk-achter­grond ligt in het weten­schap­pelijk onderzoek (Technische Universiteit Eindhoven, M.Sc. Operations Research, 1981). Sinds 1980 ben ik in wetenschap­pelijk onderzoek werkzaam geweest. Vijftien jaar mocht ik in het bedrijfs­leven actief zijn in toegepast onderzoek en daarna nog twaalf jaar in innovatie, busi­ness intel­ligence en management advies bij een groot Nederlands bedrijf.
Daarnaast ben ik nu al zo’n vijfenveertig jaar gevormd en getraind als christen in verschil­lende verbanden. En al die jaren intensief betrokken in Bijbel-studie en pastoraal werk in verschillende kerken en gemeenschappen. Sinds 2002 ook in het christelijke studie centrum Accede!. Sinds eind 2007 werd dat een full-time bediening, met toevoeging van diepere studie van het Eerste Testament en de verkenning van vroeg Bijbels Hebreeuws, zoals elders op deze site gepresenteerd.

Visie op de Bijbel en op Bijbel-interpretatie

De Bijbel - in zijn originele vorm - is voor mij het Woord van God. Bij het omgaan met de Bijbel past ons het grootst mogelijke respect voor de Schrijver, en beschei­denheid voor wat betreft wat wij ervan begrijpen.
Bij het interpre­teren van Bijbel-gedeelten zoek ik eerst en vooral naar de meest originele vorm van de tekst. Vervolgens kijk ik naar die tekst in zijn historische, geografische en culturele context: wie waren de betrok­kenen, wat was hun achter­grond, etc. Hierbij leg ik de Schrift uit met de Schrift: wat zeggen andere passages over hetzelfde onderwerp? Daar vanuit kan de betekenis (voor hebraici: de peshat of directe betekenis) van de tekst afgeleid worden, en daar vanuit de implicatie voor ons in onze tijd. Dit betekent dat ik niet een strikte ‘literalist’ ben, maar een contex­tua­list. Ik bestudeer en interpreteer de Schrift, gebaseerd op de taalkundige context, de context in de hele Schrift, en de historische, geografische en culturele context.

Bij dat alles erken ik graag mijn grote afhankelijkheid van de Heilige Geest van God om de tekst te openen, en te openbaren wat God bedoelde en hoe Hij de tekst wil toepassen op onze eenentwintigste-eeuwse situatie. Aan JaH zij daarbij alle eer! Hij gaf me de visie voor deze website, Hij geeft me voortdurend nieuwe inzichten te ontdekken, en steeds de inspiratie erover te schrijven.

Dát is de achtergrond van waaruit de artikelen die u hier vindt, zijn geschreven.

Reacties en contact

Voelt u zich vrij om te reageren via e-mail.
Vermeld er s.v.p. bij hoe ik u kan bereiken.

U kunt ook onderstaand formulier invullen.

uw naam:

uw e-mail adres:

uw telefoonnummer:

uw woonplaats:

uw boodschap of vraag:

Als je je collegiaal met me wilt verbinden is dat o.a. mogelijk via Linked In (geef ajb iets aan van de achtergrond waar vanuit je de verbinding zoekt).

  
bloemdecoratie

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie