Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
  

Genezing onder de vleugels van Jeshu‘ah

André H. Roosma
30 november 2016

Alweer enkele jaren terug schreef ik een artikel over de ‘Tsitsit – Een teken van floreren, om ons te herinneren aan de zegenende en machtige hand van JaHUaH(28 april 2012). Daarin noemde ik dat de vrouw die aan bloedvloeiingen leed, specifiek een hoek van het kleed van Jeshu‘ah aanraakte, met daaraan een tsitsit. Het Grieks van het Nieuwe Testament gebruikt voor zo’n hoek met een kwast eraan meestal het woord κράσπεδον - kraspedon, wat wel vertaald wordt met kwast, franje of zoom.

En zie, een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de kwast van Zijn kleed aan. Want, zei ze bij zichzelf, indien ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik gered zijn. En Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Houd moed, dochter, uw geloof heeft u gered. En de vrouw was gered van dat ogenblik af.

Mattit-Jahu (Mattheus) 9: 20-22; vgl. Lukas 8: 43-45.

Iets dergelijks lezen we in Markus 6: 56 (vgl. ook Mat. 14:36):

En waar Hij ook kwam in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten Hem, dat zij slechts de kwast van Zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden gezond.

Maar waarom raakten deze mensen juist zo’n hoek-met-kwast van het opperkleed van Jeshu‘ah aan? Zij hadden daar een goede reden voor. Die reden is dat JaHUaH via de profeet Mal’akhi (Maleachi) het volgende had gezegd:

Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken zegt JaHUaH van de menigten Die hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der Gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Haar vleugels, u zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.

Mal’akhi 4:1-2

Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met vleugel, is het woord kanaph, dat zowel voor de vleugel van een vogel als voor de hoek van een vierhoekig kledingstuk werd gebruikt (bijv. in Numeri 15: 38 - de tekst die gaat over de tsitsit aan elk van de vier hoeken van een kledingstuk). Wanneer de drager ervan rondliep, fladderden deze hoeken van zijn kleed als het ware om hem heen of achter hem aan; vandaar de vergelijking met de vleugels van een vogel. De oude West-Semitische schrijfwijze1 van het woord is: kaph: geheven hand nun: zaad pu: (lucht)opening – geheven hand - zaad (/ wat voortkomt uit / voortbrengend) - wind; het is een soort hand die luchtverplaatsing voortbrengt. Dit is een tamelijk accurate beschrijving van een vleugel!

Laten we de tekst uit Mal’akhi eens combineren met wat Jeshu‘ah zei over Jerushalaïm:

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en u hebt niet gewild.

Mattit-Jahu (Mattheus) 23: 37; vgl. Lukas 13: 33-35.

Deze metafoor, van de bescherming die God biedt vergeleken met de vleugel van een moedervogel die haar jongen bescherming biedt tegen de felle zon en tegen eventuele vijanden, vinden we op verscheidene plaatsen in de Bijbel terug, met name in de Psalmen (17: 8; 36: 7; 57: 1; 61: 4; 63: 7; 91: 4; vgl. ook Ruth 2: 12; 3: 9; Zach. 8: 23).

De profetie uit Mal’akhi voegt hieraan toe dat de Zon der Gerechtigheid - Jeshu‘ah dus - onder Zijn vleugels ook genezing zou bieden. Vandaar dat de mensen Zijn vleugels - de hoeken van Zijn kleed, met daaraan de tsitsiót - wilden aanraken om genezing te vinden. En zo vonden ze die genezing ook. God honoreert het, wanneer we letten op wat Hij aangeeft in Zijn Woord!

Hallelu JaH !


Noot

1 Meer informatie over het hier bedoelde vroeg-Bijbelse pictografische schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie