Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
  

Het huwelijksverbond in de Bijbel (1)
- Het begin

André H. Roosma
1 december 2012

Ook zei JaHUaH God: „Het is niet goed, dat de mens [of: deze Adam] alleen zal zijn; Ik zal hem een hulp tegenover hem maken.” ... Toen liet JaHUaH God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot die plaats toe met vlees. En JaHUaH God bouwde de rib, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne noemen, omdat zij uit de man is genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

Genesis 2: 18, 21-241

Bovenstaand is de tekst uit het begin van de Bijbel waarin het huwelijk ingesteld wordt. De aanleiding is dat God de mens Adam gemaakt heeft en zegt „het is niet goed, dat deze Adam alleen zal zijn”. Het Hebreeuwse woord dat vertaald is met ‘alleen’ is een woord dat van origine staat voor isolatie, voor je opsluiten achter je huisdeur. In hetzelfde hoofdstuk zegt God dat Hij de mens (deze Adam) schiep als een afbeelding van Hemzelf. Indirect zegt God dus, dat het niet goed is dat Hijzelf alleen zou zijn. God wil Zich niet afsluiten; Hij zoekt gemeenschap, uitwisseling, iemand ‘tegenover Hem’. Ook in het verlangen naar een levens­partner, is de mens dus geschapen naar het beeld van God. Ook God Zelf verlangt naar een levens­partner: een gelijkwaardige ‘hulp tegenover Hem’. Dit thema loopt als een rode draad door de hele Bijbel heen.

Het is opmerkelijk dat er veel aandacht besteed wordt aan het feit dat de partner voor Adam genomen wordt uit hemzelf. De aldus geschapen vrouw is ‘been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees!’, roept Adam verwonderd uit, zodra hij haar ziet. Het is opvallend dat dit ook haar naam werd. Verderop (in Genesis 3: 20) lezen we in onze gangbare vertalingen, dat Adam haar naam Eva noemde. In oorsprong heette ze in het Hebreeuws van de tijd van Mozes eigenlijk חוּה - Chuah [spreek uit: Choe-ah].2 In de oudere tekens:3 chet: tent-paneel/wand wawu: tentharing, pin ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën - (van rechts naar links): chet: tent-paneel/wand vlees, wawu: tentharing, pin bot, ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën ah/wow! – precies samengevat wat ’Adam over haar zei.4

Dat Chuah (Eva) gemaakt was van van vlees en botten van Adam, daarin zit ook heel veel gelijkwaardigheid. Er is verschil in identiteit en in functie tussen man en vrouw, maar ze zijn, bij wijze van spreken, ‘uit hetzelfde hout gesneden’. En er is reden voor verwondering en blijdschap.

Hallelu JaH !


Voetnoten

1 In de grondtekst van de Bijbel heeft God een Naam: JaHUaH. Veel vertalers vervangen deze heerlijke Naam door het woordje HEER of HEERE. Ik doe dat niet. Voor meer achtergrond-informatie over de transliteratie van de glorierijke Naam van God vanuit de oude Hebreeuwse originelen zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (meer dan 80 p.), juli 2009.
2 Door de Joden wordt deze naam op aanwijzing van de Masoreten wel gelezen als Chawwah, maar het is onwaarschijnlijk dat dit de meest originele uitspraak van haar naam is. Deze uitspraak strookt onder andere niet met de Griekse transliteratie die we vinden in de Septuagint (Genesis 4:1) en in het Nieuwe Testament (2 Cor.11:3; 1 Tim.2:13) die schreven: Εὖα - Eua - spreek uit: Joe-ah; het is bekend dat de Grieken de keelklank van de Chet niet kenden, die ze wel vaker met een Epsilon translitereerden, maar ze hadden de rest met grote waarschijnlijkheid wel goed.
3 Meer informatie over het hier bedoelde pictografische Semitische schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
4 De naam Chuah heeft ook een bredere uitleg. Twee symbolen ervan werden ook gebruikt om de twee voornaamste onderdelen van een tent aan te duiden: wawu: tentharing, pin - de harde stokken en tentharingen enerzijds en chet: tent-paneel/wand - de tentkleden (het tentdoek) anderzijds. Vandaar dat de Bijbel ons lichaam wel vergelijkt met een tent en dat we zodoende wel spreken over ‘onze aardse tent’.
Een tent spreekt van onderdak, van veiligheid en van gezelligheid. In de schaduw van een tent dronk men samen thee of gebruikte men een maaltijd. Tegenover anderen spreekt hij van gastvrijheid; een vreemdeling liet je niet buiten slapen, maar je nodigde hem in je tent.
Daarachter staat in de naam van Chuah – de moeder van alle levenden – nog een zich verwonderende, zich verblijdende, aanbiddende figuur ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën. We hebben een lichaam om ons te verwonderen, ons te verblijden en om God te aanbidden (dit is de kern van Léven .pdf document).
Onze ‘aardse tent’ wordt zo ook een tempel: een verblijfplaats waarin God door Zijn Geest wil wonen (Romeinen 8: 9-11; 1 Corinthiërs 3: 16; 6: 19; 2 Timotheus 1: 14).

Die naam Chuah - chet: tent-paneel/wand wawu: tentharing, pin ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën  is ook nog anders te lezen. Het symbool chet: tent-paneel/wand werd ook ge­bruikt voor een tentkleed in de zin van een afscheiding of begrenzing, en de wawu: tentharing, pin tent­pin hield alles bij elkaar en stond ook voor verbinding of verbond. De naam Chuah is dus ook te lezen als: begrensd (of: afgeschermd) verbond tot ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën blijde verwondering, of tot léven.
Dit doet me denken aan het volgende: In het oude Proto-Indo-Europees, de gerecon­strueerde oertaal (met verwantschap met het oude Proto-Semitisch, de vroegste voorouder van het Hebreeuws) waaruit vrijwel alle Euro­pese talen zijn ontstaan, was het stamwoord voor trouwen en huwelijk: ued. In het oude schrift: wawu: tentharing, pin ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën dalt: deur - (van rechts naar links): wawu: tentharing, pin een verbond, ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën van verblijden/léven, dalt: deur ingaan!

Van man en vrouw in het huwelijk wordt in bovenstaand Bijbel-gedeelte gezegd dat ze één vlees chet: tent-paneel/wand zijn. In de oude symboliek dus: één tentdoek, dus één tent. Ze hebben niets meer voor elkaar te verbergen (vergelijk ook wat Paulus zegt in 1 Corinthiërs 7: 4-5). Nergens kan de mens zozeer volledig zichzelf zijn, naakt en kwetsbaar, als binnen een goed huwelijk.
[Overigens niet zo vreemd dat later, toen tenten huizen werden, een familie wel een ‘huis’ werd genoemd (denk aan uitdrukkingen als ‘het huis van David’).]

 Voorblad van: The Divine Romance

Zie ook: Gene Edwards, The Divine Romance, Tyndale House Publ., USA, 1993; ISBN: 0842310924.
In dit boek beschrijft Edwards de wereldgeschiedenis als een soort kosmische roman rond Gods toewerken naar de grote Bruiloft van Het Lam, door heel de Bijbel heen. Bijzonder inspirerend om eens zó de Bijbel te lezen en zó naar de wereldgeschiedenis te kijken!


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Enkele recent hiervoor gepubliceerde artikelen:
ah: figuur met geheven handen en gebogen knieen - Aah!, of: Whow! – je verwonderen en verheugen als essentiële vaar­dig­heid;
Psalm 105: 1-6 – Prijst JaHUaH, roept Zijn Naam aan!.

De volgende artikelen in deze serie Het huwelijksverbond in de Bijbel zijn:
 (2) – Afbeelding van de relatie tussen God en Zijn volk (5 dec. 2012);
 (3) – Hoe God Zijn Bruid voor Zich wint (10 dec. 2012);
 (4) – De oude Bijbelse huwelijkssluiting in twee stappen (13 dec. 2012);
 (5) – Gods verbondssluiting met Israël (15 dec. 2012);
 (6) – Het nieuwe verbond als hartsrelatie (18 dec. 2012);
 (7) – Jozef en Maria (23 dec. 2012);
 (8) – Jezus komt juist in onze nacht (28 dec. 2012);
 (9) – Het Sinaï-Verbond als schets van het Verbond in Christus (3 jan. 2013);
(10) – Gods intense liefde voor Zijn Bruid, en haar reactie van ontrouw (7 jan. 2013);
(11) – Gods doel met de mens (19 jan. 2013);
(12) – een tweetal Bijbelgedeelten in perspectief (3 feb. 2013).

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie