Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
  

Het huwelijksverbond in de Bijbel (3)
- Hoe God Zijn Bruid voor Zich wint

André H. Roosma
10 december 2012

„Ik zal u Mij tot Bruid werven voor eeuwig,
 Ik zal u Mij tot Bruid werven
   door gerechtigheid en recht,
 door goedertierenheid en ontferming;
 Ik zal u Mij tot Bruid werven door trouw,
 en u zult JaHUaH diepgaand kennen.”
וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי לְעֹולָם
וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וְּבְמִשְׁפָּט
וְּבְחֶסֶד וְּבְרַחֲמִים
​וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוְּנָה
וְיָדַעַתְּ אֶת־יְהוָה

Hoshea‘ (Hosea) 2: 18-19 / 19-20

Dit zijn woorden die God JaHUaH ooit tot Zijn volk Israël sprak via de profeet Hoshea‘ (ook wel Hosea genoemd).
Onder de Bijbelse passages waarin God Zichzelf als Bruidegom en Zijn volk als Zijn Bruid neerzet, vind ik dit wel één van de meest ontroerende en ook een die veel onthult van het hart van God.

De tekst geeft aan dat God er van Zijn kant alles aan doet om Zich Israël tot Bruid te ver­wer­ven. Enerzijds door recht en gerechtigheid, anderzijds ook door goedertie­ren­heid en ont­fer­ming. En Hij zal trouw zijn, zelfs als zijn Bruid ontrouw is. Iets verderop kom ik op dit drievoudige fundament nog terug.

Het Hebreeuwse woord יָדַעַתְּ - jada‘at, dat hier vertaald is als „u zult ... diepgaand kennen.” is opvallend. Het komt van de stam יָדַע - jada‘. Dit staat voor: goed kennen of begrijpen, maar kan ook vertaald worden als: gemeenschap hebben met (zowel mentaal als lichamelijk/seksu­eel). Hier spreekt het dus van de grootst mogelijke mate van wederzijds begrip en intimiteit die er zal zijn tussen God JaHUaH en Zijn volk. (Een vraag terzijde daarbij: gelooft u in diepgaand wederzijds begrip en gemeen­schap wanneer we zeggen dat we Gods heerlijke Naam nog niet eens kennen?)

Hoe die intimiteit tot stand komt is belangrijk. Zoals we zagen is er een drievoudig fundament.
Ten eerste gaat God te werk met recht en gerechtigheid. Bij Hem is er geen onrecht, geen gedraai, geen twee gezichten. Om het recht zijn loop te laten hebben, moest er afgerekend worden met de zonde. De straf op de zonde moest gedragen worden. In onze plaats nam Jezus deze straf vrijwillig op Zich. Hij gaf Zijn bloed als verzoening voor onze zonden. Wetend dat wij niet van nature in staat zijn om in recht en gerech­tigheid te leven, gaf Hij een mogelijkheid om ons hart totaal te vernieuwen en ons te leiden door Zijn Geest. Zijn Bruid kan dan niet achterblijven door maar door te gaan met het bedrijven van ongerechtigheid. Zij moet haar geneigdheid tot ontrouw toegeven en haar hart radikaal laten vernieuwen. Ook moet ze groeien naar die zuivere identiteit die zich uit in daden van gerechtigheid.

Ten tweede baseert God Zijn handelen op genade; goedertierenheid en ontferming. Als er bij Hem alleen recht en gerechtigheid hadden geheerst, was er maar één uitkomst geweest: de totale vernietiging van het hele mensenras dat zo ontrouw en ondankbaar was. We zien dit de hele Bijbel door. God zoekt naar wegen om te verge­ven en verzoening te bieden. Zijn hart verhardt Hij niet in reactie op onze ontrouw, maar Hij maakt Zich kwetsbaar. Door Zijn goedertierenheid en ontferming verlaagde Jezus Zich en werd een kwetsbaar mens zoals wij, om in onze plaats de straf op Zich te nemen en ons zó weer met Zichzelf te verzoenen. Kan Zijn Bruid dan hard en medogenloos blijven? Moet ook zij dan niet haar hart zacht laten maken en bereid zijn, de onderste weg te gaan?

De derde en laatste poot van het fundament is trouw. Door Gods trouw is er betrouw­baar­heid. We kunnen honderd procent op Zijn woorden aan. Wat Hij zegt dat doet Hij ook. Wanneer Hij zegt dat Hij bij ons wil zijn, dan is Hij ook mét ons, door dik en dun. Als Hij zegt dat Hij in de hemel een plaats voor ons bereidt en terugkomt om ons te halen voor de Grote Bruiloft, dan doet Hij dat ook. Dit is gekoppeld aan Zijn Karakter – dat Hij Één is, niet innerlijk verdeeld.1 Zijn Bruid kan daarbij niet onbeperkt achterblijven. Het is belangrijk dat zij het haar prioriteit maakt om te groeien naar die innerlijke eenheid en onverdeelde toe­wij­ding aan haar Bruidegom.

Dit patroon is belangrijk in onze relatie met God Zelf. Nemen we Hem als onze gezamenlijke Bruidegom, Die er zo ondenkbaar veel voor over had, serieus? Willen we ons laten invoegen in Zijn Bruid en Hem toegewijd leven, ook wanneer het soms niet gemakkelijk is?

We kunnen hier echter ook van leren aangaande het huwelijk tussen twee mensen. Het bovengenoemde drievoudige fundament is de basis voor elke liefdevolle gemeen­schap – waarin dan ook lichamelijke intimiteit en seksuele gemeenschap een veilige plek kunnen hebben. Niet één van de drie ‘poten’ kan daarbij gemist worden.

Hallelu JaH !


Naschrift

Bij nog één aspect van de tekst waar ik mee begon wil ik hier stilstaan. God sprak dit tegen het volk Israël. En Hij zegt: „Ik zal u Mij tot Bruid werven voor eeuwig, ...” (nadruk toegevoegd). Deze teksten uit het Eerste Testa­ment hebben dus niet afgedaan en zijn niet vervangen door andere, in het Nieuwe Testament. Er zijn door theologen allerlei theorieën en interpretaties opgesteld over hoe dit dan zit met Israël als Bruid en met de Gemeente als Bruid. Is God JaHUaH dan tóch gedeeld? Of doet Hij aan ‘veelwijverij’, om dat oude woord maar te gebruiken? Op beide vragen moet ons antwoord een hardgrondig en resoluut „Neen” zijn. Dan is er maar één mogelijkheid over, en dat is dat er maar van één Bruid sprake is: Israël, waarin, zoals de apostel Paulus aangeeft, de christenen uit de andere volken als nieuwe loten in een oude stam zijn ingevoegd. Zo zien we dat er op basis van deze tekst geen grond is voor de vervangingsleer én geen grond voor een strikte scheiding tussen oude verbond en nieuwe verbond. Als er maar van één Bruid sprake is, is er in de kern ook maar van één (huwelijks-)verbond sprake. Dat dat verbond op Golgotha van Gods kant opnieuw en nog veel diepgaander aan ons is aangeboden dan bij de Sinaï is duidelijk; Christus Jezus heeft in het offer van Zijn eigen leven ons een volle verzoening bereid en in Zijn opstanding de dood overwonnen (zie ook Hebreeën 2:9 – 5:10). Ook is duidelijk dat God in deze nieuwe versie wat gedaan heeft aan onze zwakheid, door ons hart van binnenuit te vernieuwen door de Heilige Geest. In dié zin kan er gesproken worden van een ‘nieuw verbond’ (Ezechiël 11: 19-20; 36: 26-27; Hebreeën 8:13), nieuw in de uitvoering, hoewel oud in opzet en doel. Jezus kwam om dat oude verbond te vervullen – vol te maken; haar volle inhoud te geven. Daarom sprak Johan­nes ook over een nieuw gebod dat tegelijkertijd ook een oud gebod was (1 Johannes 2: 7-8).


Voetnoten

1 Zie hierover ook: André H. Roosma, God is één ! .pdf document, artikel op de site van Accede! (www.12accede.nl), mei 1993 (op die site sinds aug. 2009).
 Voorblad van: The Divine Romance

Om verder te lezen

Gene Edwards, The Divine Romance, Tyndale House Publ., USA, 1993; ISBN: 0842310924.
In dit boek beschrijft Edwards de wereldgeschiedenis als een soort kosmische roman rond Gods toewerken naar de grote Bruiloft van Het Lam, door heel de Bijbel heen. Bijzonder inspirerend om eens zó de Bijbel te lezen en zó naar de wereldgeschiedenis te kijken!


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Enkele recent hiervoor gepubliceerde artikelen:
Het huwelijksverbond in de Bijbel (1) - Het begin;
Het huwelijksverbond in de Bijbel (2) - afbeelding van de relatie tussen God en Zijn volk
ah: figuur met geheven handen en gebogen knieen - Aah!, of: Whow! – je verwonderen en verheugen als essentiële vaar­dig­heid;
Psalm 105: 1-6 – Prijst JaHUaH, roept Zijn Naam aan!.

De volgende artikelen in deze serie Het huwelijksverbond in de Bijbel zijn:
 (4) – De oude Bijbelse huwelijkssluiting in twee stappen (13 dec. 2012);
 (5) – Gods verbondssluiting met Israël (15 dec. 2012);
 (6) – Het nieuwe verbond als hartsrelatie (18 dec. 2012);
 (7) – Jozef en Maria (23 dec. 2012);
 (8) – Jezus komt juist in onze nacht (28 dec. 2012);
 (9) – Het Sinaï-Verbond als schets van het Verbond in Christus (3 jan. 2013);
(10) – Gods intense liefde voor Zijn Bruid, en haar reactie van ontrouw (7 jan. 2013);
(11) – Gods doel met de mens (19 jan. 2013);
(12) – een tweetal Bijbelgedeelten in perspectief (3 feb. 2013).

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie