Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De veelzeggende Naam van God (6)

Behoudenis in het aanroepen van de Naam

André H. Roosma
28 nov. 2014

In zijn rede tot de Joden, Joden-genoten en anderen op de Pinksterdag, zoals opge­te­kend in Handelingen 2, zei Petrus:

„... En het zal zijn, dat al wie de Naam van de Heer zal aanroepen, behou­den zal worden. ...”

Handelingen 2: 21; vgl. Romeinen 10: 13

Meestal wordt er onder christenen klakkeloos aangenomen dat ‘de Naam van de Heer’ hier Jezus (of de Hebreeuwse variant Jeshu‘a of Jahu-shu‘a) is. Om dat te verifi­ëren, is het goed even iets nader naar deze tekst te kijken.

Petrus citeerde hier de profeet Jo’el. Jo’el was een van de latere profeten uit het Eerste Testament. En zijn naam zegt al veel. Die leek op de naam van Elia - eigenlijk: ’Eli-JaHU = mijn God is JaHU. Alleen dan in omgekeerde volgorde: JaHU- (afgekort tot Jo) -’El = JaHU is God. Net als ’El-JaHU had Jo’el een roeping om duidelijk te maken dat Isra’el alleen JaHUaH als God mocht erkennen en eren.1 In een van zijn profe­tie­ën mocht hij over een toekomstige tijd verkondigen:

„... En het zal zijn, dat al wie de Naam van JaHUaH zal aanroepen, behouden zal worden; want op de berg van Tsion en te Jerushalem zal ontkoming zijn, net zo als JaHUaH gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die JaHUaH zal roepen. ...”

Jo’el 2: 32

... Maar wat is dit...? Hier staat helemaal niet het woord Heer (of HEER, of Jezus, of de Hebreeuwse variant Jeshu‘a of Jahu-shu‘a)..., maar die heerlijke Naam van de God van Isra’el: JaHUaH!

In de Griekse vertaling stond er echter in beide gevallen letterlijk hetzelfde:2

ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΠΑΣ ΟΣ ΑΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΗΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ
„... En het zal zijn, dat al wie de Naam van de Kurios zal aanroepen, behou­den zal worden...”

Het Griekse ΚΥΡΙΟΣ - Kurios is in het Nederlands het beste te vertalen als ‘hoogste Meester’. Deze titel werd in de Septuagint vertaling gebruikt voor zowel de heerlij­ke Naam van God, als voor de Hebreeuwse titel ’Adonai - Mijn Heer. Vanuit de tekst in Jo’el is het helemaal duidelijk, dat Kurios hier staat voor de heerlijke Naam van God: יהוה - JaHUaH. Er is geen behoud, geen verlossing in het aanroepen van een wille­keurige ‘Mijn Heer’, of een willekeurige ‘hoogste Meester’ maar alleen in het aan­roe­pen van JaHUaH, de God van Isra’el en De Schepper van hemel en aarde!

In hun Hebreeuwse reconstructies van Petrus’ woorden, hebben zowel Delitzsch als Salkinson-Ginsburg hier in Handelingen 2: 21 inderdaad ook יהוה - JaHUaH.

In de ogen van het farizeese jodendom (dat het uitspreken van Gods heerlijke Naam verbood en nog steeds verbiedt; elders gaf ik al aan waarom dat was) pleegde Petrus hier dus godslastering! Deze zin was dus een van de voornaamste redenen voor zijn gevangenneming door de joodse leiders.

We zien nu ook het belang van het feit dat Jezus (Jahu-shu‘a) Gods heer­lijke Naam JaHUaH – Die door het farizeese verbod onbekend was geworden – weer aan Zijn volgelingen bekend had gemaakt, zoals we lezen in Johannes 17: 6, een citaat van Psalm 22: 23. En we zien waarom de heerlijke Naam van God aan de orde komt in het ‘Onze Vader’ gebed dat Jezus Zijn volgelingen leerde bidden. Het is belangrijk dat we de waarde en betekenis van de heerlijke Naam van God kennen!

Wie is onze Heiland, onze Verlosser? Bij monde van Jesha‘-Jahu zegt God het duide­lijk:

„... Want Ik ben JaHUaH, jouw God, de Heilige van Isra’el, jouw Heiland; ...
Ik, Ik ben JaHUaH, en er is geen Heiland behalve Mij. ...”

Jesha‘-Jahu 43: 3a, 11; vgl. 45: 17, 21; 49: 26; 60: 16;
2 Shemu’el 22: 4; Jirme-Jahu 30: 10-11; 42:11; en Hoshe‘a 1: 7

Is het dan zo gek, dat velen de Naam Jezus of Jahu-shu‘a invullen in de tekst uit Han­delingen 2 ? Nee, want zei Jahu-shu‘a niet dat de Vader en Hij Één zijn?! (Joh. 10: 30) In de volle Naam van Jezus: Jahu-shu‘a belijden we in feite dat JaHUaH redt.
Toen de discipelen later wonderen deden in de Naam van Jezus, deden ze dat in feite in de Naam van Jahu-shu‘a – dat wil zeggen: in de Naam van JaHUaH Die redt. Ook ons is die heerlijke Naam gegeven. Veel reden dus, om Hem te prijzen!

Hallelu JaH !


Noten

1 De namen in de Bijbel hebben betekenis. Daarom translitereer ik ze zorgvuldig, zodat ze herkenbaar blijven. Vooral de glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel. Voor meer achtergrond informatie zie: Meer op de artikelen-pagina.

Voor wat betreft de gebruikte transliteraties en uitspraak van deze en andere namen zie ook: ‘Namen in de Bijbel (1) – Inleiding’, kort Hallelu-JaH! artikel, 2014-07-18; en de rest van die artikelen-serie.

2 In de vroegste edities van de Griekse Septuagint vertaling had men de heerlijke Naam van God in Paleo-Hebreeuwse tekens laten staan. Dit werd door veel Grieken echter verkeerd gelezen. Vanwege het joodse verbod op het uitspreken van Gods heerlijke Naam, werd in latere edities daarom helaas niet voor een fonetische transliteratie gekozen, maar voor vervan­ging van de heerlijke Naam door Kurios. Meer details hierover in de eerste referen­tie in de vorige noot

Dit artikel geeft ook ondubbelzinnig aan dat de glorierijke Naam van God in het Eerste Tes­ta­ment, niet heiliger is dan de Naam van Hem in Zijn gedaante als Redder. Is er dus enige reden de Ene niet te noemen terwijl we de Ander wel noemen?? Ik denk van niet!


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘De veelzeggende Naam van God’:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’;
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!’;
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam’;
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?’.

Andere recent verschenen artikelen:
Psalm 42 - De betekenis van de Feesten voor wanneer je neerslachtig bent’;
Psalm 43 - We hebben God nodig, Zijn licht en waarheid, en Zijn verzoening!
Psalm 34 - een loflied aan JaHUaH !’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie