Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De veelzeggende Naam van God (7)

De Lofzangen van Mariam en Channah

André H. Roosma
1 dec. 2014

De adventstijd is weer begonnen – een tijd waarin we met vreugde stilstaan bij de eerste komst van Jezus (Jeshu‘a of voluit: JaHU-shu‘a) naar deze wereld. Hoewel ik weet dat Hij vrijwel zeker tijdens de najaarsfeesten is geboren en niet eind decem­ber, las ik nu toch Lukas 1 weer eens. De Bijbel vertelt ons daar, dat de Engel Gabri’el tot Mariam (bij ons normaliter bekend als Maria1) gezonden werd, en tot haar sprak over dat zij door de Helige Geest in verwachting zou raken van Jeshu‘a - de Redder van Godswege. Het verhaal vertelt dan dat zij kort daarna naar ’Elisabet reisde. Daar aangekomen, wordt ’Elisabet vervuld met Gods Geest en profeteert bemoedigend en bevestigend over Mariam. Dan barst Mariam uit in een loflied, dat meestal ongeveer zó vertaald wordt:

46 En Mariam zei: „Mijn ziel maakt groot de Heere; 47 en mijn geest ver­heugt zich in God, mijn Redder; 48 omdat Hij heeft omgezien naar de nede­rige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spre­ken. 49 Want Hij, Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. 51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid hen, die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart. 52 Hij heeft machtigen van de troon afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. 53 Hongerigen heeft Hij met goede dingen verzadigd; en rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd. 54 Hij heeft Israël, Zijn knecht, om­armd, en Hij was daarmee gedachtig aan de barmhartigheid; 55 (zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham, en zijn nageslacht) in eeuwigheid!...”

Lukas 1

Het is opvallend, hoe Franz Delitzsch en Salkinson & Ginsburg het begin van dit gedeelte terugzetten in het Hebreeuws (ik citeer even Delitzsch’ versie):

46 וַתֹּאמֶר מִרְיָם רוֹמֲמָה נַפְשִׁי אֶת־יְהוָֹה 47 וַתָּגֶל רוּחִי בֵּאלֹהֵי יִשְׁעִי׃

Dat is:

46 En Miriam zei: „Mijn ziel maakt groot JaHUaH; 47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Redder; ...”

Zoals we de vorige keer al zagen, werd het Griekse Kurios in de Septuagint-verta­ling van het Eerste Testament gebruikt voor zowel ’Adonai - Mijn Heer, als voor de heerlijke Naam van God: JaHUaH. Dus wanneer we in de Griekse versie van het Nieuwe Testament Kurios tegenkomen, moeten we ons afvragen welk woord in het Hebreeuwse of Arame­se denken van de auteur bedoeld was. En waarom denken Delitzsch én Salkinson & Ginsburg dat Mariam hier in haar lofzang de heerlijke Naam JaHUaH gebruikte, en niet de titel ’Adonai? Een van de redenen is de gelijkenis van haar lofzang met die van Hanna (in de He­breeuwse grondtekst heette ze Channah):

1 Toen bad Channah en zei: „Mijn hart springt op van vreugde in JaHUaH, mijn hoorn is opgeheven in JaHUaH; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw redding [in Jeshu‘a-tekha]. ...”

1 Shemu’el 2: 1

U ziet de gelijkenis. In het eerste deel prijzen deze vrouwen JaHUaH, verderop refe­reren ze beiden naar de redding die Hij gaf. En het woord dat in Lukas 1: 47 vertaald is met Redder (andere vertalingen hebben wel: Zaligmaker) is in de He­breeuw­se versie af­geleid van het Hebreeuwse werk­woord jasha‘ - redden, verlos­sen; net als de redding waarover Channah zong. In de basis hiervan zit het ele­ment van te hulp komen. Beide vrouwen hadden met vreugde ervaren dat God hen in hun lage staat te hulp was gekomen. De stam van dit werk­woord jasha‘ ligt ook aan de basis van de originele Hebreeuwse Naam van Jezus: JaHU-shu‘a. Wat Mariam en Channah zongen, verwees dus ook in die zin weer naar Jezus!

Hallelu JaH !


Noten

1 De namen in de Bijbel hebben betekenis. Daarom translitereer ik ze zorgvuldig, zodat ze herkenbaar blijven. Vooral de glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel. Voor meer achtergrond informatie zie: Meer op de artikelen-pagina.

Voor wat betreft de gebruikte transliteraties en uitspraak van deze en andere namen zie ook: ‘Namen in de Bijbel (1) – Inleiding’, kort Hallelu-JaH! artikel, 2014-07-18; en de rest van die artikelen-serie.

De naam Mariam is trouwens heel bijzonder. Zoals ik eerder aangaf, kun je haar naam in het oude Semitische schrift lezen als: de overvloed van God gaf een moeder.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘De veelzeggende Naam van God’:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’;
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!’;
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam’;
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?’;
(5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH’;
(6) Behoudenis in het aanroepen van de Naam’.

Andere recent verschenen artikelen:
Psalm 42 - De betekenis van de Feesten voor wanneer je neerslachtig bent’;
Psalm 43 - We hebben God nodig, Zijn licht en waarheid, en Zijn verzoening!
Psalm 34 - een loflied aan JaHUaH !’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie