Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
  

Namen in de Bijbel (9)
De נֹצְרִים - Notsrim / نَصارى - Natsārā

André H. Roosma
8 augustus 2014

Deze aflevering gaat in op de actualiteit. Een extreme islamitische groep vervolgt christenen en kalkt een grote Arabische letter nun ن op hun huizen als teken dat de bewoners soort van vogelvrij zijn...

נֹצְרִים – Notsrim

Die ن - nun is de eerste letter van het Arabische woord نَصارى - Natsārā. In de islamitische wereld is dat een aanduiding voor christenen (het is het meervoud van نصراني - Nats­rani - Nazarener). In Handelingen 24:5 lezen we dat christenen in de eerste eeuwen al werden aangeduid als sekte van de Ναζωραιων - Nazoraion [G3480] oftewel Naza­renen. Beide worden meestal geïnter­preteerd als refe­rerend aan de stad Nazaret (Ναζαρετ of Ναζαρεθ [G3478]), waar Jeshu‘āh (Jezus) enige tijd gewoond heeft (Mat. 2: 23). De He­breeuwse naam van deze stad was נָצְרַת - Nātserat. Maar daarmee is bepaald niet alles gezegd!

Ja, Jeshu‘āh Zelf werd al wel Jezus van Nazaret, of kortweg: Nazarener genoemd (vgl. Mat. 2: 23), en Zijn volgelingen werden ook in het Hebreeuws wel aangeduid als נֹצְרִים - Notserim, in onze vertalingen overgezet als nazareners (SV) of nazoreërs (NBG, NBV).1 Dit woord is echter, behalve met de stad Nazaret, in verband te bren­gen met twee varianten van de He­breeuw­se stam נצר, te weten: נָצַר - nātsar [H5341] - bewa­ken, de wacht houden over, en נֵצֶר - nētser [H5342] - scheut, loot, nakomeling. Met dat laatste zijn we weer helemaal terug bij de oude West-Semitische variant van die letter nun uit de tijd van Mosheh (Mozes): nun: ontkiemend zaadje, als een afbeelding van een ontkiemend zaadje en vaak staand voor nakomeling: zoon of dochter dus, of voor nieuw leven.2 Notsrim of het Arabische equivalent Natsārā is daarvan de meer­voudsvorm: nakomelingen, nieuwe levens.

Het mooie is dat we beide woorden in profetieën in het Eerste Testament al tegen­komen. In Jesha-jahu (Jesaja) 11: 1 wordt naar Jeshu‘āh (Jezus) vooruitgewezen als נֵצֶר - nētser - Scheut, voortkomend uit de wortels van Ishai. En in Jesha-jahu 60: 21 worden de volgelingen van Jeshu‘āh in de door God vernieuwde wereldorde ook aangeduid met dit woord nētser - scheut, loot, nakomeling.

Het woord נֹצְרִים - Notsrim als afgeleid van נָצַר - nātsar komen we tegen in Jirme-jahu (Jeremia) 31: 6, vertaald als hoeders of wachters. Het zijn daar wachters op de bergen van ’Ephraïm – in het noordelijke tien-stammen-rijk dus – die oproepen om geza­menlijk naar Tsion, naar JaHUaH te gaan.

Laten we ook eens kijken naar de oude schrijfwijze2 van deze oude woordstam נצר - ن ص ر - N-Ts-R: nun: ontkiemend zaadje tsad: plant (riet-/graan-achtig) raisu: gezicht van opzij. Het eerste teken, de nun: ontkiemend zaadje - nun is een ontkiemend zaadje, en staat ook voor nakomeling, nieuw leven, voortkomen uit of lijken op. Het tweede teken tsad: plant (riet-/graan-achtig) - de tsad is een graan- of rietstengel (staat soms breder voor een willekeurige plant), en wegens diens groeiwijze: onverdeeld en rechtop (oprecht), ook voor recht­vaar­dig(e) en wegens de wijze waarop graan gedorst werd en het water uit papyrus geperst werd, ook voor uitgeperst of verdrukt worden. Het laatste karak­ter is de raisu: gezicht van opzij - raisu of resh en staat voor de hogere Ander, meestal: God.   Het woord dat hier staat, kun­nen we zodoende op verschillende manieren inter­prete­ren:
 (1) (nun: ontkiemend zaadje) de Scheut van (tsad: plant (riet-/graan-achtig)) de rechtvaardige (raisu: gezicht van opzij) God;
 (2) (nun: ontkiemend zaadje) voortkomend uit (tsad: plant (riet-/graan-achtig)) de Rechtvaardige (van) (raisu: gezicht van opzij) God;
 (3) (nun: ontkiemend zaadje) voortkomend uit (tsad: plant (riet-/graan-achtig)raisu: gezicht van opzij) - tsur - de Rots (Jeshu‘ah); en
 (4) (nun: ontkiemend zaadje) voortkomend uit (tsad: plant (riet-/graan-achtig)raisu: gezicht van opzij) - tsar - verdrukking.
En elk van deze is van toepassing, zoals we zien!

Jeshu‘ah was en is DE Scheut, de Zoon van de rechtvaardige God, en ook Zelf de Rechtvaardige (van) God en de Rots, en alle christenen komen uit Hem voort – zijn door Hem zonen en dochters van de levende God! En, ja, helaas: in deze wereld ervaren christenen verdrukking zoals we dagelijks in het nieuws zien of horen!

Wat dat laatste betreft roep ik u op: Laten we, nu we zien dat onze broe­ders en zusters zo verdrukt worden, voortdurend naast hen staan in gebed en met mate­riële hulp! En elkaar en heel de mensheid – overeenkomstig bovengenoemde teksten – des te vuriger oproepen om ons naar JaHUaH te keren!
(Zie ook deze gebedsoproep.)

Overigens ben ik benieuwd of die extremisti­sche islamieten in de gaten hebben dat ze met hun ن - nun de christenen in feite zo’n waardige eretitel geven...

Hallelu JaH !


Noten

1 De Engelse wikipedia pagina over Nazaret als plaats in Noord-Israel, zegt ook een en ander over wat vroege geschiedschrijvers en ooggetuigen (Eusebius, Tertullianus) in de eerste eeuwen van onze jaartelling schreven over christenen als Nazarenen.

De Kanttekeningen bij de Staten-Vertaling verwijzen bij Mat. 2: 23 over de naam Naza­rener naar: Richt. 13: 5, 7, waar over Simson als een voorbeeld van Christus gezegd wordt: “Hij zal een nazireër, dat is verloofde Gods, zijn; of, hetwelk het waarschijnlijkst is, Jes. 11: 1, en Jes. 60: 21, waar Christus netzer, dat is, een spruit genaamd wordt, van welk woord de stad Nazareth haar naam heeft. God heeft gewild dat Christus, bij gele­gen­heid van deze zijn woonplaats Nazarenus zou genaamd worden, als een spruit, die uit zijn plaats voor zijn Vader opwast, Jes. 53: 2; Jer. 23: 5, en Jes. 33: 15; Zach. 6: 12.

Ik merk hierbij op dat de naam Nazireër zoals Simson was, een vertaling is van het He­breeuwse woord nāzir [H5139] - toegewijd aan God, afgeleid van van nazar [H5144] - (zich) toe­wij­den, apart zetten. Hoewel er zeker een belangrijke intuïtieve connotatie ligt, lijkt er etymologisch/ taalkundig geen verband te zijn tussen dit woord nāzir en het woord notsrim/natsara waar we hier naar keken.

Verder zij opgemerkt dat de naam van de stad Nazaret waarschijnlijk afgeleid is van nātsar - de stad zal gegroeid zijn uit een noordelijke wachtpost. Voor een uitgebreidere discussie hierover, zie de Engelse wikipedia pagina over Nazaret.

2 Veel achtergronden en uitleg over het hier bedoelde vroeg-Bijbelse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basis­noties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument, januari 2011.

De Engelse Wikipedia heeft ook een mooie, uitgebreide pagina over de Nazareners.

Om verschillende redenen worden christenen tegenwoordig in grote delen van de Arabische wereld, vooral door henzelf, meestal مسيحي - Masichi genoemd (verwant aan het Hebreeuwse Mashiach - Messias - Gezalfde).


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘Namen in de Bijbel’:
(1) Inleiding’;
(2) Enkele belangrijke vrouwen: חוה, שׂרה, הגר’;
(3) Meer belangrijke vrouwen: חַנָּה, מִריָם, רוּת, אֶסתֵּר’;
(4) Nog enkele opmerkelijke vrouwen: תָּמָר, רָחַב, בַּת־שֶׁבַע’;
(5) Namen die verwijzen naar de Godsnaam JaHU’;
(6) Enkele mannen: יַעֲקֹב, עֵשָׂו, לֵוִי, מָרדְּכַי’;
(7) Nog enkele mannen: נִמרוֹד, מוֹאָב, חַגַּי’;
(8) Een heel bijzondere man: יְהוּדָה - Jehudāh’.

Volgende artikel in deze serie ‘Namen in de Bijbel’:
(10) De שֹֽׁמְרִים - Shomrim / Σαμαριται / Samaritanen’;
(11) Waarom het rabbijnse jodendom DE NAAM niet wil noemen’;
(12) De פְּרוּשִׁים - Perushim / φαρισαιοι / Farizeeën’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie