Psalm 105: 1-6
Prijs JaHUaH, roep Zijn Naam aan!

André H. Roosma
10 november 2012

Psalm 105 werd geschreven door David. De context lezen we in 1 Kronieken 16. Met veel vreugde en aanbiddingsdans haalt David de ark op. Het is een groot feest, dat begint met een groot offer aan JaHUaH, waarbij David ieder uitgebreid te eten en te drinken geeft. Dan leert hij Asaf en zijn broers. en heel het volk wat aanbidding is. Er staat dan (1 Kronieken 16:4): “En hij stelde voor de ark van JaHUaH sommigen uit de Levieten tot dienaars, en dat, om JaHUaH, de God van Israël, te vermelden, en te loven, en te prijzen.” Deze mensen hadden dus één grote taak: JaHUaH te vermel­den, en te loven, en te prijzen...1
De woorden die hier worden gebruikt zijn opmerkelijk. Joden en de meeste christe­nen hebben er in de afgelopen 2500 jaar weinig gehoor aan gegeven... Het wordt hoog tijd daar verandering in aan te brengen.

Hieronder de rijke tekst van de eerste 6 verzen van deze mooie Psalm; zowel het Hebreeuwse origineel, als een nauwkeurige Nederlandse vertaling.1
Let u vooral op wat deze Psalm zegt over wat we met de heerlijke Naam van God moeten doen.

Prijs JaHUaH, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.
הֹודוּ לַיהוָה קִרְאוּ בִּשְׁמֹו הֹודִיעוּ בָעַמִּים עֲלִילֹותָֽיו׃
Zing voor Hem, psalmzing voor Hem,
mediteer en spreek over al Zijn wonderen.
שִֽׁירוּ־לֹו זַמְּרוּ־לֹו יחוּ בְּכָל־נִפְלְאֹותָֽיו׃
Beroem u in de Naam van Zijn heiligheid;
het hart van degenen die JaHUaH zoeken verblijde zich.
הִֽתְהַלְלוּ בְּשֵׁם קָדְשֹׁו יִשְׂמַח לֵב מְבַקְשֵׁי יְהוָֽה׃
Vraag naar JaHUaH en Zijn sterkte; zoek Zijn aangezicht voortdurend. דִּרְשׁוּ יְהוָה וְעֻזֹּו בַּקְּשׁוּ פָנָיו תָּמִֽיד׃
Gedenk Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft,
Zijn wondertekenen, en de verordeningen van Zijn mond.
זִכְרוּ נִפְלְאֹותָיו אֲשֶׁר־עָשָׂה מֹפְתָיו וּמִשְׁפְּטֵי־פִֽיו׃
U, zaad van Abraham, Zijn knecht,
u kinderen van Ja‘aqobh, Zijn uitverkorene!
זֶרַע אַבְרָהָם עַבְדֹּו בְּנֵי יַעֲקֹב בְּחִירָֽיו׃

Psalm 105: 1-6

Deze Psalm begint met הֹודוּ לַיהוָהHodu la-JaHUaH. Hodu komt van het oude werk­woord wadah (later: jadah) - prijzen, danken. Het is er de aanwij­zende hiph‘il vorm (meer­voud) van. De aanwijzende hiph‘il vorm maant in feite om te doen dan­ken, prijzen! Het voor­voegsel la- staat voor zoiets als ‘tot’ of ‘aan’. In zijn geheel zoiets als: “Zorg dat u met z’n allen dank en lof zingt aan JaHUaH.”

Dat begint dan met wat hier direct op volgt: “roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.” Dit zijn de meesten van ons niet gewend: de Naam van JaHUaH aanroepen...
Na de ballingschap in Babylon onderwezen de rabbijns-joodse geleerden dat het niet toege­staan was om de grote Naam JaHUaH uit te spreken of aan te roepen. Christenen volgden dit later ook. Bijbelvertalers vervingen Gods heerlijke Naam door het woord HEERE of HEER.
Maar wat zegt Gods Woord Zelf hier? “roep Zijn Naam aan, ...” Duidelijke taal, lijkt me.
Gods Naam aanroepen houdt ook in: denken aan Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Zijn grote daden mogen we wijd en zijd verkondigen – de hele wereld mag het horen!

Vers twee is in zekere zin een herhaling in andere woorden. Dit is een bekende Hebreeuwse stijlfiguur. Door heel concreet Gods wonderlijke daden te overdenken wordt ons hart er vol van, zodat we anderen er met innerlijke overtuiging van kunnen vertellen.

In vers 3 diept David dit nog wat uit. Het hebreeuwse woord הִֽתְהַלְלוּ - hit-hallelu, dat vertaald is als “Beroemt u” is de aanwijzende hitpa‘el vorm van het werkwoord halal - loven, roemen. Deze hitpa‘el vorm wordt gebruikt voor wederkerigheid – dat iets terugslaat op jezelf, of voor iets dat continu terugkeert. Hier betekent dat, dat ik tegenover mezelf en naar anderen doorlopend een soort trots uitstraal over de heerlijke Naam JaHUaH.
Hoe kan ik trots zijn op, of roemen in Zijn grote Naam – de Naam van Zijn heiligheid, Zijn totaal ánders zijn, Zijn hoog verheven zijn? Dat kan door me te realiseren waar Zijn glorierijke Naam voor staat: voor het feit dat Hij de Zijnen nabij is en vol Leven geeft.1 Dat is een grotere rijkdom dan de mooiste echtgenote, de liefste kinderen, het mooiste huis, het grootste jacht of wat in deze wereld dan ook...
Vandaar dat dit vers verder gaat over de vreugde. Gods glorierijke Naam gedenken leidt tot diepe vreugde, en het is goed, daar ons hart op te richten!

Vaak wordt gedacht dat het Eerste Testament en wat wel minachtend het ‘Oude Verbond’ wordt genoemd, een wettische, plichtmatige aange­legen­heid was. Het bovenstaande illustreert het tegendeel. De kern was de vreugde in Gods nabij-zijn te beleven, en zó door Hem van binnenuit veranderd te worden.2

Speciaal – hoewel zeker niet uitsluitend – voor de jongeren en voor nieuwe bewoners is vers 4. Ieder die nog weinig beleefd heeft met JaHUaH wordt opgeroepen, navraag te doen naar Hem en naar Zijn macht. We mogen van anderen horen hoe groots Hij gehandeld heeft in hun leven! Ook als die ervaringen bij onszelf wat weggezakt zijn, kan dit heel actueel zijn!
En allemaal mogen we voortdurend Gods aangezicht, Zijn tegenwoordigheid opzoe­ken. In Zijn tegenwoordigheid is er immers vreugde (zie bijv. Psalm 16: 11; 21: 7; 68: 4-5)!

In vers 5 beklemtoont David nogmaals hoe goed het is om te gedenken welke won­deren God gedaan heeft, en alles wat Hij in liefde gezegd heeft. Ook voor vandaag is dat een goed advies. Door terug te denken aan wat we beleefd hebben met God JaHUaH, beleven we ook opnieuw de vreugde van die perioden of momenten. Hersenwetenschappers geven aan dat onze hersenen dan optimaal ontvankelijk zijn voor nieuwe ervaringen of voor de stem van de Persoon over Wie we zo blij waren. En om meer ontvankelijk te worden voor onze God en voor Zijn stem, lijkt me bepaald niet verkeerd...

Dit alles zegt of liever: zingt David voor ieder die in het vertrouwen op JaHUaH een nazaat, een volgeling is van Abraham en een nakomeling van Ja‘aqobh - Israël - Gods uitverkoren werktuig om Zijn heerlijke Naam op aarde groot te maken!

Ik kan opnieuw niet anders dan net als de Psalmist (in vers 45) besluiten:

Hallelu JaH!


Noten

1 In deze vertaling is de glorierijke Naam van God, JaHUaH, niet eigenmachtig vervangen door een heel ander woord (bijv. HEER) maar zo nauwkeurig mogelijk getranslitereerd vanuit het oudste Hebreeuws. Voor meer achtergronden hierover, zie:
André H. Roosma, ‘Leven, veiligheid en verbondenheid in blijde aanbidding, uit de hand van God.pdf document, Hallelu-JaH! webartikel, januari 2011.
André H. Roosma, ‘Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1)’, Hallelu-JaH! web­artikel, januari 2012.
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (meer dan 80 p.), juli 2009.
2 Zie ook mijn artikelen-reeks over ‘De Torah’:
(1) Een serie wetten en regels?’, 25 februari 2012;
(2) Door het Eerste Testament heen’, 28 februari 2012;
(3) Om te zoenen!’, 2 maart 2012;
(4) Jezus / Jashu‘ah en de Torah’, 10 maart 2012;
(5) Chag Shabhu‘ót / Het Weken- of Pinksterfeest’, 13 maart 2012;
(6) De Tien Woorden: een bijzonder begin’, 16 maart 2012;
(7) Jashu‘ah en de 10 Woorden’, 23 maart 2012;
(8) De Tien Woorden in 1 Timotheus 1: 8-10’, 22 juli 2012;
(9) De kern van de Torah volgens Spreuken 3’, 4 oktober 2012.
En vergelijk Paulus’ advies aan de gemeente te Filippi: “Verblijd u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: verblijd u!” (Filippenzen 3: 1; 4: 4).

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


De vorige artikelen:
De glorieuze Naam van JaHUaH in de profetie van Tsephan-Jahu’, 5 nov. 2012.
Psalm 113 – De eerste Hallél Psalm’, 7 nov. 2012.

Het volgende artikel is: Het huwelijk in de Bijbel (1) - Het begin.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie