Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De Torah (2)
Door het Eerste Testament heen

André H. Roosma
28 februari 2012

Na deel 1 over het woord Torah, hier eerst iets over het begin ervan. Ik ben altijd onderwezen dat de Torah stamde uit de tijd van Mozes (ca. 15de eeuw voor Christus). Dat is echter niet de eerste keer dat het woord תּורה - Torah in de Bijbelse geschiedenis voorkomt.
In Genesis 26: 5 zegt God: Abraham is gehoorzaam geweest aan תורתי - Torotai - te vertalen als: ‘Mijn Torah’s
Twee dingen vallen hierin op: (1) het meervoud en (2) dat Abraham dus al kennis had van die Torah’s van God.

Terzijde: Dit onderschrijft wat we de vorige keer ontdekten: dat Torah beter te vertalen is als ‘aanwijzing’ dan als ‘wet’.

Opnieuw even naar dat oude, pictografische, Bijbelse schrift.1
Daarin geschreven ziet תורתי er zó uit: tav: kruis-tekenwawu: tentharing, pinraisu: gezicht van opzijtav: kruis-tekenjad: arm met open hand:

  • tav: kruis-teken: kruis, teken, onderschrift, bevestiging, einde;
  • wawu: tentharing, pin: tentharing, pin; zekerheid, verbondenheid, veiligheid,
       verbinden, verzekeren, beveiligen;
  • raisu: gezicht van opzij: gezicht van opzij; (hogere) ander / Ander (God)
  • tav: kruis-teken: kruis, teken, onderschrift, bevestiging, einde;
  • jad: arm met open hand: hand, arm, Hij (God) geeft, werken, geven.

Alles bij elkaar genomen kun je dit lezen als: verbonds-teken van God, dat Hij Zelf geeft.
We weten, dat Abraham inderdaad aanwijzingen en verbondstekenen van God Zelf ontvangen had!

In Exodus 24: 12 spreekt God met Mozes:

JaHUaH zei tot Mozes: „Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de Torah en de inzetting, die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen.

Twee dingen vallen hierin op: (1) God gaf de Torah aan Mozes; het was niet een knap verzinsel van Mozes zelf. En (2) de Torah was om Israël te onderwijzen.

Ook de laatste keer dat het woord Torah voorkomt in het Eerste Testament is veelzeggend. Dat is in Maleachi 4: 4. Daar zegt God tegen Israël:

Gedenk de Torah van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem op Horeb uiteengezet heb voor gans Israël, inzettingen en beschermende maatregelen.

De Torah – de aanwijzingen en de geschiedenissen over hoe God met Zijn volk omging, die Mozes door had gegeven, zijn er om te gedenken. Dit gedenken houdt in dat we ons hart ermee vullen, zoals ik aangaf in de serie over het Shema‘. Van daaruit komen we tot verwondering, overgave en aanbidding en kan God ons hart besnijden (zoals de Statenvertaling van Psalm 19: 8a het zo mooi zegt: “De Torah van JaHUaH is volmaakt, bekerende de ziel; ...” [letterlijk: ze doet de ziel terugkeren]), zodat we vol worden van Hem en - van binnen uit - gaan leven naar Zijn aanwij­zingen.

Hallelu JaH !


Noten

1 Meer informatie over het hier bedoelde oude Bijbelse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
Zie ook: André H. Roosma, ‘Het oorspronkelijke aleph-beth’, Hallelu-JaH! webdocument met een korte beschrijving van de symbolen, 31 december 2011.

Soms kom je zomaar ineens een rake opmerking tegen in oude Joodse geschriften. Wat te denken van deze, uit een 6e eeuwse Midrash:

ומה המים מניחין מקום גבוה והולכים במקום נמוך,
כך תורה מנחת מי שדעתו גבוהה עליו ומדבקת במי שדעתו נמוכה עליו
En net als water [tijdelijk] rust op een hoge plaats maar [lang] verblijft op een lage plaats, zo rust de Torah [tijdelijk] bij iemand die een hoge dunk van zichzelf heeft, maar hecht zich [blijvend] aan iemand met een bescheiden idee van zichzelf.

Shir ha-Shirim Rabbah over Hooglied 1: 2b/3
(geciteerd in: ‘The Descent of Torah’, weblog van Carl Kinbar - een joodse ‘rav’, 25 aug. 2011; uitgebreider in True Joy Through Water .pdf document, webdocument van Canfei Nesharim, Part IV, p.4)


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Dit is een vervolg op de serie over:
Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1)’, deel (2), deel (3), deel (4), en deel (5).

De andere korte artikelen in deze serie over De Torah zijn:

(1) Een serie wetten en regels?’;
(3) Om te zoenen!’;
(4) Jezus / Jeshu‘ah en de Torah’;
(5) Chag Shabhu‘ót / Het Weken- of Pinksterfeest’;
 (6) De Tien Woorden: een bijzonder begin’;
(7) Jeshu‘ah en de 10 Woorden’;
(8) De Tien Woorden in 1 Timotheus 1: 8-10’;
(9) De kern van de Torah volgens Spreuken 3’;
(10) Het nieuwe verbond als hartsrelatie’.
 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie