Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag GB flag
  

De Torah (5)
Chag Shabhu‘ót / Het Weken- of Pinksterfeest

André H. Roosma
13 maart 2012

In de joodse traditie is Chag Shabhu‘ót [spreek uit: Chak Shavoe-oot], het Weken-, Oogst- of Pinksterfeest, in de loop der tijd verbonden geraakt met de Torah.
Ik wil daarom hier even stilstaan bij dit bijzondere feest.

Een verwijzing naar חַג שָׁבֻעֹות - Chag Shabhu‘ót, het Wekenfeest, vinden we op verschillende plaatsen in de Torah:

„En het Wekenfeest zul je houden – het feest van de eerstelingen van de tarweoogst,...”

Exodus 34: 22a

„Zeven weken zul je voor jezelf aftellen: van dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen wordt, zul je zeven weken beginnen te tellen. Daar­na zul je voor JaHUaH, je God, het Wekenfeest houden; het zal een ruim­hartige, vrij­willige gave van je hand zijn, die je geven zult, naar de mate waarin JaHUaH, je God, je gezegend zal hebben.”

Deuteronomium 16: 9-10

„En op de dag van de eerstelingen, wanneer je een nieuw spijsoffer aan JaHUaH zult brengen, op je Wekenfeest, zul je een heilige samenkomst hebben; je zult generlei slaafse arbeid verrichten.”

Numeri 28: 26

We zien hier het feest genoemd als Wekenfeest, en gekoppeld aan het offeren van eerstelingen van de tarweoogst, naar de mate van Gods zegen. Het werd vijftig dagen na Pesach / Pasen gevierd. Op dat moment was de eerste, grootste graan­oogst binnengehaald. Israël gedacht dan hoe God hen in het land had binnengeleid en vierde hoe rijk God hen daar gezegend had. Jesha‘-Jahu (Jesaja) 9: 3 laat zien dat het een zeer vreugdevol feest was.
De zeven weken na Pesach / Pasen symboliseerden een tijd van volheid. In deze tijd had het gezaaide graan in ruime mate de kans gekregen om vrucht te dragen. En dit was het eerste grote oogstfeest om JaHUaH, hun God voor die zegen te danken. Dat werd gedaan met een ‘spijsoffer’ – niet primair een offer van dieren (dus niet een verzoe­ningsoffer), maar een offer van het onlangs binnengehaalde graan, uit dank­baar­heid.

Net als het in de akkers gezaaide graan, zo had de met Pesach / Pasen in de harten van de mensen gezaaide Torah1 deze zeven weken de gelegenheid gehad, de eerste vrucht te dragen in hun leven. Ook die vrucht kon niet tot stand komen zonder Gods zegen. Het was God JaHUaH Die het willen en werken in hen uitwerk­te. En dit was het feest om God voor die eerste vruchten te danken en te loven.
En zoals van het graan eerstelingen (als richtlijn minstens de eerste tien procent) in de tempel werden gebracht, zo had het volk ook van hun stammen er één afgezonderd voor de dienst aan JaHUaH: de stam Levi. De priesters van deze stam leefden van hetgeen hun broeders van de andere stammen als gave brachten, en dienden hen geestelijk en fysiek met hun tempeldiensten en met hun onderwijs uit de Torah. Zo vertegenwoordigden zij hun broeders bij God en gaven hen ook weer Gods zegen door.

Dit is een klein stukje achtergrond van wat er gebeurde op dat Chag Shabhu‘ót / dat Weken-, Oogst- of Pinksterfeest waarover Handelingen 2 ons bericht.
Ook Paulus zal hieraan gedacht hebben toen hij in zijn brief aan de gemeente te Éfeze Psalm 68:18 citeerde met betrekking tot het Pinksterfeest:

Daarom heet het: opgevaren naar de hoge voerde Hij krijgsgevangenen mee, gaven gaf Hij aan de mensen.

Efeziërs 4: 8

Als u dit vers in zijn hele context leest, ziet u de parallel met wat ik net besprak. Het gaat erover, dat God alles geeft en de bron van alle zegen is, en dat Hij mensen apart zet met specifieke gaven om de gemeenschap te dienen en geestelijk vóór te gaan.
Het Pinksterfeest – het oude en het nieuwe – was en is een feest van vreugde over de bijzondere rijke zegen die God gegeven heeft: niet alleen en niet in de eerste plaats Zijn zegen op de oogst, maar vooral die geestelijke zegen: de Torah en Zijn Heilige Geest.

In de joodse traditie wordt tijdens Chag Shabhu‘ót vaak uit het boek Ruth gelezen, omdat een belangrijk deel van dit boek zich afspeelt in de tijd van de graanoogst. Ook dat vind ik veelbetekenend, want juist het boek Ruth spreekt erover, hoe een vrouw van niet-Israëlische komaf ervoor koos, de God te dienen Die Zich geopen­baard had in de Torah. We lezen dan dat zij door JaHUaH, de God van Israël met open armen ontvangen en zeer rijkelijk gezegend werd. Zo ging Ruth de velen voor, die zich later bij Israël’s God en Zijn volk aansloten en Zijn Geest ontvingen, in de tijd waar­over het boek Handelingen bericht, en in alle eeuwen daarna.

In het Eerste Testament kon er geen Wekenfeest zijn zonder Pesach en Ongezuurde broden feest, waarin herdacht werd dat God hen een nieuw leven gaf. Net zo volgt nu het Pinksterfeest op Goede Vrijdag en Pasen, de basis voor ons nieuwe leven. Ziende op de onbeschrijfelijk grote zegen die God ons gegeven heeft in Zijn Zoon Jeshu‘a, vieren we feest en prijzen Hem, onze God, Die ons zo rijkelijk zegent.2
Zoals in het oude Wekenfeest Gods zegen gevierd werd met eerstelingen, zo vieren we dat God op dat Pinksterfeest de Heilige Geest gaf als Eersteling, als eerste zegen en als onderpand van de rijke erfenis die we nog gaan ontvangen:

... in Hem [Christus], in Wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van Zijn heer­lijk­heid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem bent ook u, nadat u het woord der waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord; in Hem bent u, toen u gelovig werd, ook verze­geld met de Heilige Geest van de belofte, Die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Efeziërs 1: 11-14

Moge dit ons aanzetten tot grotere toewijding aan Jeshu‘a en aan Zijn Koninkrijk, om in alles te zoeken naar wat Hem welbehaaglijk is (vergelijk Romeinen 11: 33 - 12: 3; Efeziërs 5: 17)!
In de Torah vinden we daarvoor veel aanknopingspunten en de Heilige Geest zal ons helpen te zien wat echt belangrijk is en ons de kracht geven daar ook naar te handelen.

Hallelu JaH !


Noten

Voor meer achtergronden over het Wekenfeest, zie:
Pentecost, artikel over dit feest in de Jewish Encyclopedia, 1906 (Engelstalig).
Sjavoeot, kort artikel in de Nederlandse Wikipedia.
Shavuot, uitgebreider artikel in de Engelse Wikipedia (Engelstalig).
Overigens is de Nederlandse naam ‘Pinksteren’ een oude verbastering van de Griekse naam pentecoste = vijftigste (dag na Pasen), overeenkomstig de geciteerde tekst uit Deut. 16.
1 Ik doel hier op het feit dat heel Israël met Pesach naar Jeruzalem trok om te gedenken hoe God hen uit Egypte had verlost. Bij die gelegenheid werden grote delen uit de Torah voorgelezen. Later werd tijdens het Wekenfeest (Pinksteren) ook blij herdacht dat God hen de Torah gegeven had. De zeven weken tussen deze feesten stond men dus in het bijzonder stil bij wat God met en voor hen had gedaan, zoals opgetekend in de Torah.
2 In Jirme-Jahu (Jeremia) 5: 23-24 neemt God het Zijn volk kwalijk dat ze Zijn zegen in de oogsttijd niet met blijdschap en dankbaarheid gezien hebben als een reden om Hem groot te maken en ontzag voor Hem te hebben:
„Maar dit volk heeft een weerbarstig en weerspannig hart, zij zijn afgeweken en heen­gegaan, zij hebben niet bij zichzelf gezegd: Laat ons toch JaHUaH, onze God, vrezen, Die regen geeft, de vroege en late regen, op zijn tijd, Die de vaste oogstweken ons bewaart.”.
Trekken we hier een les uit?

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


De andere korte artikelen in deze serie over De Torah zijn:

(1) Een serie wetten en regels?’;
(2) Door het Eerste Testament heen’;
(3) Om te zoenen!’;
(4) Jezus / Jeshu‘ah en de Torah’;
(6) De Tien Woorden: een bijzonder begin’;
 (7) Jeshu‘ah en de 10 Woorden’;
(8) De Tien Woorden in 1 Timotheus 1: 8-10’;
(9) De kern van de Torah volgens Spreuken 3’;
(10) Het nieuwe verbond als hartsrelatie’.

Deze serie is een vervolg op de serie over ‘Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1)’, deel (2), deel (3), deel (4), deel (5); en Zakhar beShem JaHUaH – de Naam van JaHUaH gedenken/roemen, uit Psalm 20.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie