De Torah (8)
De Tien Woorden in 1 Timotheus 1: 8-10

André H. Roosma
22 juli 2012

In de eerste zeven delen van deze serie hebben we al stilgestaan bij diverse aspecten van de Torah en in het bijzonder bij de Tien Woorden.

Veel mensen gaan er echter van uit dat Paulus onderwees dat de Torah en de Tien Woorden in deze tijd hebben afgedaan. Daarom wil ik hier wat aandacht besteden aan een kort gedeelte uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Op een wellicht voor sommigen onverwachte manier zien we daarin precies bevestigd wat de Tien Woorden zeiden.

5 Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. 6 Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos gepraat. 7 Zij willen de wet van God onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren.
8 Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze ge­bruikt wordt. 9 We weten ook dat de wet er niet is voor de recht­vaar­dige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor god­vijandigen en zon­daars, die alles wat heilig is verachten en ontwij­den, die hun eigen vader of moeder doden, voor moorde­naars, 10 ontuchtplegers, knapen­schenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer, 11 die in overeen­stem­ming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de geluk­zalige God.

1 Timotheus 1: 5-11 (NBV)

Paulus begint met een soort inleiding die wijst op wat ook Jezus al als kern van de wet aanwees. Hij zegt dan „Wij daarentegen weten dat de wet [de Torah] goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt.”.
Dan legt hij uit wat dat „op de juiste wijze gebruik[en] inhoudt: De wet is niet ge­maakt om degenen te veroordelen of aan te spreken die al recht­vaar­dig zijn. Wie zijn die rechtvaardigen? Zij die vanuit hun geloof in Jezus door JaHUaH Zelf ge­recht­vaardigd zijn. (Van daaruit zullen dezen al met God en in Zijn licht wandelen. En dus in hun hart en ziel er al op gericht zijn om Hem te behagen.) Dit komt qua betekenis in feite overeen met het eerste van de tien Woorden: Ik ben JaHUaH je God (Exodus 20: 2).1 Daarin, zo hebben we eerder gezien, drukte God uit dat Hij het is Die leven geeft en dat we het niet zelf kunnen bewerken.2

Het tweede wat Paulus zegt, is dat de wet er is voor degenen die als god­vijandigen (veel vertalingen hebben: goddelozen, maar het Griekse woord dat gebruikt wordt - asebes - geeft aan: iemand die geen enkel respect voor God heeft) – met hun rug naar God toe – leven en zich niet door Hem laten gezeggen. Ik herken hierin het tweede Woord: je dient geen beelden en/of andere goden, maar God JaHUaH alleen (Exodus 20: 4-7).

Hij vervolgt met „zondaars die alles wat heilig is verachten en ontwijden”. Herkent u met mij het derde Woord: je heiligt de Naam van JaHUaH, en het vierde: je houdt de shabbat in ere en heiligt die? (Exodus 20: 7, 8-11)

De zinsnede: „die hun eigen vader of moeder doden” is een overduidelijke verwij­zing naar het vijfde Woord: je eert je vader en moeder (Exodus 20: 12).

De aanduiding: „voor moordenaars” verwijst ondubbelzinnig naar het zesde Woord: je moordt niet (Exodus 20: 13).

De „ontuchtplegers, knapenschenders” worden aangesproken door het zevende Woord: je pleegt geen overspel (Exodus 20: 14).

Bij „slavenhandelaars” moeten we even nadenken hoe mensen tot slaven gemaakt werden: van hen werd alles gestolen – tot zelfs hun vrijheid en zelfbeschikkings­recht. Dit gaat lijnrecht in tegen het achtste Woord: je steelt niet (Exodus 20: 15).

De „leugenaars en plegers van meineed” worden aangesproken in het negende Woord: je liegt niet tegen of over een ander (Exodus 20: 16).

Het tiende Woord: je begeert niet wat van een ander is (Exodus 20: 17) werkt Paulus in de rest van de brief nog uit.

Ik concludeer dat Paulus hier de hele serie van de Tien Woorden langs­loopt en in feite zegt dat de Torah niemand meer veroordeelt die er al volledig naar leeft.3 Ja, dat lijkt me vrij logisch...
Het doet me denken aan wat Johannes schrijft (1 Johannes 2: 3-6):

3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; 5 maar wie zijn Woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Ik vraag dan: was Jezus’ wandel ooit ergens in strijd met de Tien Woorden zoals God de Vader ze bedoeld had?

Nee, geenszins. Vanuit Zijn hart wandelde Hij met de Vader.
Zo mogen ook wij onze zondigheid erkennen en ons hart door Hem laten reinigen, om vanuit een rein hart te wandelen in de wegen die God de Vader voor ons bereid heeft.

Hallelu JaH !


Noten

1 Merk op, dat ik hier de Messiaanse of Joodse indeling van de de Tien Woorden gebruik.
2 Zie ‘De Torah - Deel (6)’, en ‘Pesach – Deel (3) Jashu‘ah vervult Pesach’ en ‘Deel (2) God opent de weg ten leven’.
3 Wat betreft het ‘er al volledig naar leven’ mogen we bedenken hoe Jezus Zelf de Tien Woorden uitlegde in de Bergrede: het gaat niet om uiterlijk eraan voldoen, maar ook in ons hart.
 

For it is not merely the hearers of Torah (the Shomei HaTorah) whom God considers righteous; rather, it is the doers of what Torah says (the Shomrei HaTorah) who will be made righteous in God’s sight.

Rom. 2:13 (Complete Jewish Bible,
met aanvulling vanuit The Orthodox Jewish Brit Chadasha
)


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


De andere korte artikelen in deze serie over De Torah zijn:

(1) Een serie wetten en regels?’;
(2) Door het Eerste Testament heen’;
(3) Om te zoenen!’;
(4) Jezus / Jeshu‘ah en de Torah’;
  (6) De Tien Woorden: een bijzonder begin’;
(7) Jeshu‘ah en de 10 Woorden’;
(9) De kern van de Torah volgens Spreuken 3’;
(10) Het nieuwe verbond als hartsrelatie’.
(5) Chag Shabhu‘ót / Het Weken- of Pinksterfeest’;
 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie