Het Licht van Kerst
het Licht van God voor de wereld

André H. Roosma
24 december 2011

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien;
degenen, die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.

Jesha-Jahu (Jesaja) 9: 2; vgl. Mattit-Jahu (Mattheus) 4: 12-17

Met Kerst vieren we dat Jezus naar ons toekwam. Hij werd en wordt ook wel Immanu’el genoemd, dat betekent: God met ons. Jezus bracht als het ware God nabij, doordat Hij de barrière wegnam die wij hadden opgeworpen naar God toe.

Bovenstaande Bijbel-tekst spreekt over Hem als het Licht dat in de wereld kwam. Ook veel Kerstliederen beamen dit:

Nu daagt het in het Oosten / Het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten / Die eeuwig heersen zal.
De zonne voor wier stralen / het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen, / is Christus, ’t eeuwig Licht.

Liedboek v.d. Kerken 124: 1, 4 (Oude NH Gezang 8)

En in een ander lied – Komt allen tezamen:

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde.
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.
komt, laten wij aanbidden (3x) die Koning.
Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden (3x) die Koning.

Liedboek v.d. Kerken 138: 1, 3 (Oude NH Gezang 18)

Maar wat of Wie is dan toch dat Licht, waar bovenstaande tekst en al die liederen over schrijven?

Als christenen kunnen we wel eenvoudig met het geciteerde gezang, of met Johannes 8: 12, zeggen dat Jezus Christus dat Licht is, maar hoe komt het, dat Hij het Licht wordt genoemd? Welk dieper verband ligt er tussen Jezus en licht?

Het Oude of Eerste Testament van de Bijbel werd oorspronkelijk voor het grootste deel geschreven in een oude vorm van het Hebreeuws. De letters of symbolen van dit oude schrift waren plaatjes.1 Je kon de woorden lezen door de betekenissen van de plaatjes achter elkaar te zetten.
Als we in dat oude schrift kijken naar het Hebreeuwse woord אור - ’or, dat bij ons vertaald is met licht, zien we: alp: os, ossekopwawu: tentharing, pinraisu: gezicht van opzij – van rechts naar links: een ossekop, een tentharing en een gezicht van opzij. Deze drie symbolen staan achtereenvolgens voor:
alp: os, ossekop - een ossekop: eerste, prominente, meest dierbare/ belangrijke/ krachtige;
wawu: tentharing, pin  - een tentharing/pin: zekerheid door verbinding of verbondenheid;
raisu: gezicht van opzij - een gezicht van opzij: een (hogere) Ander (meestal God, soms de medemens).

Het hele woord alp: os, ossekopwawu: tentharing, pinraisu: gezicht van opzij staat daarmee voor: ‘de kracht verbonden met God’ of: ‘de prominente, meest dierbare verbonden­heid met God’. En impliciet zit daar dan bij in dat die verbondenheid zekerheid en veiligheid biedt.
Het is duidelijk, dat dit een beschrijving geeft van wat Jezus voor ons betekent.

Interessant is nu, om met deze kennis eens te kijken naar het begin van de Bijbel. In Genesis 1: 3 staat dat het eerste dat God door Zijn Woord (vergelijk Johannes 1: dat Woord is Jezus) schiep, is dit licht, deze belangrijke verbondenheid met Hem.
Zonder verbondenheid met Hem kan er niets bestaan. Zoals Paulus zei: wij hebben ons bestaan in Hem (Kolossenzen 1: 17). Jezus Zelf zei dat we als ranken aan de wijnstok (Hijzelf!) verbonden moeten blijven, willen we leven, floreren en vrucht dragen (Johannes 15; vgl. ook wat Jezus bad in Johannes 17, n.a.v. de eenheid / verbondenheid die Hij, de Vader en de Heilige Geest delen).

Laten we nu de volgende teksten eens in dit licht bekijken.

En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkon­digen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

1 Johannes 1: 5

We kunnen dit dus lezen als: „... God is 100% verbondenheid”.
Hij wil geen verdeeldheid, geen wantrouwen, geen vijandschap...
Heel Zijn karakter is louter gericht op verbondenheid.
Daarom was dat ook het eerste wat Hij schiep!

Is Hij niet een geweldige God om te mogen kennen en aanbidden?!
Hallelu JaH !

Hier is nog zo’n mooi tekstgedeelte, dit keer van Petrus:

U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester­schap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkon­digen van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht: u, eens niet Zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aange­nomen.

1 Petrus 2: 9-10 (vgl. Kolossenzen 1: 9-14)

Door Jezus zijn we overgezet vanuit de duisternis en de dood – die akelige toestand van gescheiden zijn van God, waar geen leven is. En Hij Heeft ons weer in het licht gezet; weer verbonden met God de Vader!
En dat niet om het stil vóór ons te houden... Maar als we het écht gesmaakt hebben, lukt dat ook niet! :-)

In december vieren de joden het Chanukkah feest. Dit is een feest waarin herdacht wordt dat God in 165 voor Christus, bij een herinwijding van de tempel, de grote Menorah acht dagen liet branden op een hoeveelheid olie voor slechts één dag. Mijn onderzoek1 heeft op unieke wijze aan het licht gebracht dat het licht van de grote, gouden Menorah in de tempel in Jeruzalem, met zeven olielampen erop, al vanouds een uniek symbool was van de tegenwoordigheid van God. Helaas heb­ben de joden er vaak een andere betekenis aan gegeven en ook de zeven-armige Menorah vervangen door een kandelaar met negen armen (8+1). Ook vind ik het jammer dat Chanukkah het Loofhuttenfeest (Sukkot) als het grote feest van het Licht naar de achtergrond heeft gedrukt (noot: Jezus is hoogstwaarschijnlijk tijdens of net voor het Loofhuttenfeest geboren; de viering van Chanukkah in december lijkt, net als Kerst, vooral ingegeven door heidense invloeden: de midwinterfeesten).
Het belangrijkste in dit verband is dat in Jezus God meer gaf dan alleen een lichtend symbool van Zijn tegenwoordigheid. Hij, Die het Licht is, kwam Zelf! Dat was een nog oneindig veel groter wonder!

Paulus verhaalt later tegenover de Romeinse koning Agrippa, dat hij een groot Licht zag, toen hij op weg was naar Damascus om de volgelingen van Jezus te vervolgen:

En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht en opdracht der overpriesters, zag ik, o koning, midden op de dag onder­weg een Licht, schitterender dan de glans van de zon, van de hemel mij en hen, die met mij reisden, omstralen; en toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal: „Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?” Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. En ik zei: „Wie bent U, Here?” En de Here zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u ver­schenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat u Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen ter beke­ring uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.

Handelingen 26: 12-18

God kwam heel dichtbij, en daar kon zelfs de fanatieke joodse theoloog Saulus niet tegenop. En God maakte Zijn doel aan hem bekend: mensen terug te brengen van­uit de duisternis – het gescheiden zijn van God – naar het licht – het leven in ver­binding met God.

Over het nieuwe Jeruzalem dat eens uit de hemel zal neerdalen, zegt Johannes:

En een tempel zag ik in haar niet, want JaHUaH, de Almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het Lam.

Openbaringen 21: 22-23 (vgl. Jesha‘-Jahu (Jesaja) 60: 19)

Van Johannes de doper werd gezegd, met een hint naar de bovenaan geciteerde tekst uit Jesaja:

En u, kind, zult een profeet van de Allerhoogste heten; want u zult uit­gaan voor het aangezicht van de Here, om Zijn wegen te bereiden, om aan Zijn volk te geven kennis van heil [Jeshu’ah] in de vergeving van hun zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede.

Lukas 1: 76-79

In het licht van dat oude woord licht, gezicht van opzijtentharing, pinossekop, wordt het gelijk duidelijk wat dit licht met vrede (Hebreeuws: shalom) te maken heeft. Dierbaar verbonden met God ervaren we shalom. Het omgekeerde geldt ook: als we de shalom doorbreken door dingen te doen die ingaan tegen Zijn karakter en die Hij niet voor ons be­doeld heeft, dan zetten we ook onze verbondenheid met Hem op het spel.

Denkt u hier nog eens over na, als u deze Kerstdagen zingt over het Licht, of als u een kaarsje of ander licht aansteekt.


Ik bid u, met uw dierbaren, Gods rijke zegen toe voor deze Kerst- en Chanukkah-dagen en voor het nieuwe jaar!
En dat u volop mag genieten van Immanuel Die ruim 2000 jaar geleden (waar­schijnlijk rond Bazuinendag, Grote Verzoendag of het Loofhuttenfeest2) naar deze wereld kwam, en nu en in 2012 nog graag elke dag mét ons wil zijn. In liefde gunt Hij ons dat leven in verbondenheid met Hem zo!

Hallelu JaH !


1 Meer informatie over het hier bedoelde oude Bijbelse schrift in het grote Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, door André H. Roosma, januari 2011.
2 Zie ook: Miel Vanbeckevoort, Arno Lam, ‘Past Kerstmis in Gods Kalender?’, Het Zoeklicht, jaargang 86 nr 25/26, dec. 2010, p.26-29.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Dit is het eerste artikel in een lange reeks korte Hallelu-JaH artikelen. Het volgende artikel is: ‘Het oorspronkelijke aleph-beth’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie
Copyright: Accede! Zoetermeer/Soest, 2012 - 2017. Klik hier om naar de copyright-pagina van Accede! te gaan.