De Palmboom in de Bijbel (9)

sterk gestyleerde Menorah (palmboom!) met 7 grote vlammen erop, symbool van Gods aanwezigheid

De grote gouden Menorah
- Teken van Gods tegenwoordigheid

André H. Roosma
21 januari 2012

In een eerdere aflevering zagen we dat de palmboom opgevat kon worden als een teken dat heenwees naar de tegenwoordigheid en het spreken van God. En in de vorige aflevering dat God tot Mozes had gesproken vanuit een vuur op de top van een palmboom.
We zagen daar ook, dat de grote gouden Menorah die eerst in de tabernakel en later in de tempel in Jeruzalem stond, in feite een afbeelding hiervan was (voor een beschrijving, zie Exodus 25:31-40). De zeven grote olielampen bovenop de Menorah en zijn zes takken vertegenwoordigden het vuur en het licht van God Zelf, dus Zijn aanwezigheid daar.
Denk er ook aan wat ik zei over het licht in de aflevering over het Licht van Kerst. Daarom moest dat vuur ook altijd brandende worden gehouden.2 Omdat de grote gouden Menorah zo heilig was – zo verbonden met God Zelf –, moest hij uit één stuk zuiver goud worden gedreven, en moest er heilige olijfolie (van eerste persing) worden gebruikt voor de lampen.

Het is ook interessant om naar de basis van het woord מנורה - Menorah te kijken. In het oude schrift1 staat er: mu: waternun: ontkiemend zaadjewawu: tentharing, pinraisu: gezicht van opzijah: figuur met geheven handen en gebogen knieën. De kern hiervan is: נור - nur - nun: ontkiemend zaadjewawu: tentharing, pinraisu: gezicht van opzij - letter­lijk: wat voort­komt uit de gehechtheid aan God: dat je ook gaat stralen, ook licht (Hebreeuws: ’or - ’alp: ossekopwawu: tentharing, pinraisu: gezicht van opzij - letterlijk: sterke verbondenheid met God) gaat versprei­den, zoals God Zelf licht is en verspreidt. (Denk hierbij aan hoe Mozes’ gezicht letterlijk stráálde wanneer hij in de tegenwoordigheid van God was geweest - Exodus 34: 29-35; vgl. Mattit-Jahu/Mattheus 17: 2). Dit is de oude vorm van het Hebreeuwse woord ניר - nir - lamp. De Menorah had veel (mu: water, veel water, overvloed, veel) van die lampen en was bedoeld ‘tot vreugdevolle aanbiding’ (ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën aanbidding, verwon­dering, vreugde).
De grote gouden Menorah was dus een volheid aan lampen/licht (voortkomende uit het verbonden-zijn met God Zelf), gericht op vreugdevolle verwondering en aan­bidding jegens Hem.

Ik begrijp niet hoe sommige mensen die het Oude Testament bestuderen, kunnen zeggen dat het alleen maar over ‘de wet’ gaat, of dat het hard is.
In de rijke symboliek vind ik zoveel vreugde, zoveel schoonheid, zoveel inspira­tie...
Ook hier zie ik weer rijk geïllustreerd hoe wij geroepen zijn om de tegenwoordig­heid van God JaHUaH te zoeken, en vanuit die verbondenheid met Hem, Zijn licht in deze wereld te verspreiden (vgl. Mattit-Jahu/Mattheus 4: 16; 5: 14-16; Lukas 2: 32; 8: 16; 11: 33-36; Efeze 5: 8; Filippenzen 2: 15; 1 Petrus 2: 9; 1 Johannes 1: 5-7; 2: 8-10).

Hallelu JaH !


Noten

toegevoegd:
22 feb. 2017

Dit artikel is later - als negende - toegevoegd aan de serie over De palmboom in de Bijbel. Chronologisch hoort het tussen de delen vier en vijf in.

1 Meer informatie over het hier bedoelde oude Bijbelse schrift in het grote Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, door André H. Roosma, januari 2011.
2 Over die lampen die altijd brandende moesten worden gehouden zijn nog veel saillante verhalen te vertellen.
Bij een her-inwijding van de tweede tempel (rond 164 voor Christus, na ont-wijding door Antiochus in 167 voor Christus) was er op een gegeven moment maar genoeg heilige olijfolie voor één dag, maar brandde de Menorah daar een hele week op. Dit is de basis van het joodse Chanukkah feest. Het is juist daar­om een feest geworden, omdat dit wonder beleefd werd als een teken van de terugkeer van JaHUaH naar deze nieuwe tempel.
Ongeveer het tegenovergestelde gebeurde in de decennia na Jezus’ dood, herrijzenis en hemelvaart. Toen lukte het vaak niet meer om de Menorah altijd brandende te houden; vaak ging hij zomaar ineens uit zichzelf uit, ook al was er genoeg olie... Een teken dat Gods aanwezigheid uit de tempel geweken was.
Christenen worden echter opgeroepen, te zorgen voor voldoende olie in hun lampen, voldoende volheid van Gods Geest in zich, om altijd licht te kunnen verspreiden (Mattit-Jahu/Mattheus 25).

Ook de armen, of liever: de ‘takken’ van de Menorah zijn de moeite van het bekijken waard. De Bijbel noemt zo’n tak een קנה - qaneh (/qanah; denk an het Engelse cane - stok) - stengel (een holle, lange steel); in het oude schrift: quph: opgaande zonnun: ontkiemend zaadjeah: figuur met geheven handen en gebogen knieën - opgaan, voortkomen uit, aanbidden/ vie­ren/ leven. Dit bevestigt voor mij het idee dat de Menorah geïnspirerd is op de palmboom.
(Terzijde: hetzelfde woord qaneh wordt ook gebruikt voor het schoudergewricht. Dit blijkt ook weer treffend als we verder gaan:)
De zij-armen – drie aan elke kant – zijn de takken van de palm die er opgaand uit voort­ko­men en die maken dat de palm eruit ziet als een figuur met bewegende, geheven armen; vreugdevol aanbiddend dus. Op die aanbidding, op die lofzang aan Hem, verblijft JaHUaH graag! (Psalm 22: 3)


toegevoegd:
27 okt. 2012

Er is zo nu en dan nieuws rond een Menorah voor de derde tempel.
De oude Menorah - waarschijnlijk in de eerste eeuw naar Rome vervoerd - is opgevraagd bij het Vaticaan (waar hij in catacomben gezien zou zijn), maar het Vaticaan ontkent dat ze hem hebben.
Enige jaren geleden is door het Tempel Instituut een nieuwe Menorah gemaakt. Deze is echter niet van massief goud, naar de Bijbelse aanwijzing, maar slechts van verguld brons. Er is wel 43 kilo goud in verwerkt. Hij is een kleine 2 meter hoog (6 voet). Bron: New Minorah for Jerusalem. Op deze nachtelijke foto van Jerusalem shots lijkt hij wel indruk­wekkend. Iets minder indrukwekkend bij dag. Van de verplaatsing van deze Menorah naar een plek nabij de klaagmuur, met veel ceremonieel, in 2007, is een video gemaakt.
Elders is sprake van een Menorah, ontworpen door Moshe Prag (zo te zien ook niet geheel naar de Bijbelse aanwijzingen) onthuld door de Gemeenteraad van Jeruzalem, die $ 14 miljoen heeft gekost, 4 ton zou wegen (sic! 4 ton goud kost vele malen meer en de armen zouden hun gewicht niet kunnen dragen) en 4.5 of 5 meter hoog zou zijn.


toegevoegd:
23 dec. 2014

De grote gouden Menorah in de tempel had zeven armen, elk met een olielamp erop. Wanneer we dit vergelijken met Openbaringen 4: 5b, waar sprake is van „... zeven vurige olie­lampen [of: fakkels] brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten van God”, dan zien we dat hier bevestigd wordt dat de zeven lampen van de Menorah inderdaad Gods tegenwoordigheid weerspiegelden, en dat het niet vreemd is dat de lam­pen van de Menorah regelmatig uitgingen, nadat de joodse leiders God en Zijn Zoon de deur hadden gewezen. (En na het gebeuren van Handelingen 2, toen er discipelen met vuurvlammen op hun hoofd als teken van Gods Geest hadden rondgelopen.)


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Dit artikel is een vervolg op:
De Palmboom in de Bijbel (1) Symbool van de boom des levens’,
(2) Vol rijke symboliek,
(3) Teken van Gods tegenwoordigheid en spreken, en
(4) Mozes en het grote vuur in de palm-top;

In deze reeks is later nog verschenen:
(5) de ‘taal’ van de palmboom;
(6) Paal en palissade
(7) Meer over het woord tamar en een pas gezaaide palmboom;
(8) Een les uit een paar zeer jonge palm­bomen en een wetenschappelijk onderzoek.

Het eerstvolgende artikel op deze Hallelu-JaH website is: Een korte noot.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie