Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De Palmboom in de Bijbel (3)
Teken van Gods tegenwoordigheid en spreken

André H. Roosma
16 januari 2012

gestyleerde palmboom: stam met aan weerskanten bovenaan drie zijtakken

Zoals we de vorige keer bespraken, kent de Bijbel veel symboliek waarin de palmboom voorkomt.

tav: kruis-tekenmu: water, overvloedraisu: gezicht van opzij1 - תמר - tamar, Hebreeuws voor ‘palmboom’ is letterlijk: ‘het teken van water/overvloed van de Ander (God)’!

De Bijbel vermeldt dat de tempel uitgebreid gedecoreerd was met afbeel­dingen van engelen en... palmbomen ! (Zie 1 Koningen 6: 29-35; 7: 36; 2 Kronieken 3: 5; en Ezechi’el 40: 16-37; 41: 18-26.)
Waarom was dit? Zou het kunnen zijn, omdat de palmboom, net als engelen, geas­socieerd werd met de tegenwoordigheid van God? Alles wijst erop. Om in de tempel voor de mensen de de tegenwoordigheid van God wat dichter bij de mensen te brengen, zonder Hemzelf af te beelden, waren afbeeldingen van Engelen en palmbomen aangebracht. Denk ook aan wat ik in deel 1 zei over de associatie van de palmboom met de Boom des Levens uit het paradijs.

Van de profetes Deborah staat in Richteren 4: 4-5:

De profetes Deborah, de vrouw van Lappidót, richtte destijds Isra’el; zij was gewoon zitting te houden onder de Deborah-palm tussen Ramah en Beit-’el op het gebergte van ’Ephraïm, en de Israëlieten kwamen bij haar voor een rech­ter­lijke uitspraak.

Ze leidde Isra’el en sprak recht, van onder haar palmboom. Ik heb me afge­vraagd waarom dat erbij staat. Zou dat ermee te maken kunnen hebben, dat zij daar het spreken van God beter kon horen? (Noot: ik geloof dat God overal tot mensen kán spre­ken. Maar wij mensen kunnen Zijn stem vaak beter verstaan in bepaalde omstandig­he­den. Een grote berg, een palmboom waar we hoog tegenop zien – ze helpen ons soms wel om ons oog en oor en hart naar boven te richten...)

Het opvallende is dat er ook taalkundig gezien verwantschap is tussen tav: kruis-tekenmu: water; overvloedraisu: gezicht van opzij - tamar - palmboom, en alp: ossekopmu: water; overvloedraisu: gezicht van opzij - ’amar - spreken, in het bijzonder het spreken van God. In feite is tamar te lezen als het tav: kruis-teken-teken van Gods spre­ken. Je kunt ook lezen: de palmboom is de persoonlijke handtekening of onderstreping van Gods spreken.
Zou dit te maken kunnen hebben met de manier waarop God Zichzelf soms open­baarde, als Hij met of tot mensen sprak? Daarover meer in een volgende afleve­ring!

Ik concludeer hier wel dat de Bijbel de palmboom fundamenteel ziet in relatie met God: Zijn aanwezigheid en Zijn spreken.

Buiten die relatie, verwordt de palmboom, evenals de libanon-ceder, al snel tot een altijd-groene boom waaronder afgoderij plaatsvindt (vergelijk 1 Koningen 14: 23; 2 Koningen 16: 4; 17: 10; 2 Kronieken 28: 4; Jesha-jahu 57: 5; Jirme-jahu 2: 20; 3: 6, 13; 17: 2; Ezechi­’el 6: 13; 20: 47)2...

Hallelu JaH !


Noten

1 Meer informatie over het hier bedoelde oude Hebreeuwse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
2 Fenicië, destijds gelegen in de kuststreek van het huidige Libanon, stond bekend om zijn palmbomen (de naam Fenicië staat in verband met het Griekse phoinix - palmboom) en om de grote, sterke libanon-ceders. Beide werden door hen wel geassocieerd met hun afgoden en als zodanig vereerd. Een klein, resterend, vele eeuwen oud ceders-bos daar staat nu nog bekend als ‘woud van de ceders van god’.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Het vorige gepubliceerde artikel was: Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt

Dit is een vervolg op: ‘De Palmboom in de Bijbel (1) Symbool van de boom des levens’ en (2) Vol rijke symboliek.

Volgende artikelen in deze reeks zijn: (4) Mozes en het grote vuur in de palm-top; De grote gouden Menorah; en (5) de ‘taal’ van de palmboom.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie