Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De veelzeggende Naam van God (5)

De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH

André H. Roosma
24 nov. 2014

Al vaker heb ik erover geschreven,1 maar ik kan er niet over zwijgen: de buiten­gewoon rijke betekenis van Gods heerlijke Naam.

In de tijd en het land van de Bijbel waren namen niet alleen maar een eenvoudige identificatie, zoals bij ons, maar namen hadden betekenis. Iemands naam zei wie hij was. Een naam was een beschrijving van de persoon, van zijn of haar achtergrond en/of van zijn of haar levensroeping. Zomaar enkele voorbeelden:2

  • Mozes’ naam, in het Hebreeuws: משׁה - Mosheh, komt van mashah - uittrekken; onder zijn leiding liet God het volk Isra’el uit Egypte trekken;
  • de profeet Elia heette in het Hebreeuws אליהו - ’Eli-jahu - JaHUaH is mijn God. Meest bekend van hem is de strijd tegen de afgodspriesters (1 Kon. 18); een strijd die erin eindigde dat heel het volk inderdaad in koor uitriep: JaHUaH is God! (vers 39);
  • Jezus’ naam, in het Hebreeuws ישׁוע - Jeshu‘a, een verkorte vorm van: יהושׁוע of יהושׁע - oorspronkelijk: Jahu-shu‘a (zo ik onlangs beschreef), is een samen­trekking van Gods heerlijke Naam JaHUaH en het werkwoord jash‘a - redden, verlossen; Hij is God in Zijn menselijke gedaante als Verlosser.

Wanneer we de God van de Bijbel dus nader willen leren kennen, is het, om te be­gin­nen, goed eens te kijken naar wat Zijn grote Naam ons over Hem zegt.

Hij Die er is, er was en er zijn zal, in één Woord

In de eerste plaats is de mooie Naam יהוה - JaHUaH te zien als de hij-vorm van het oud-Hebreeuwse werkwoord הוה - hawah of huah - ‘er zijn, leven, tot stand komen’. JaHUaH is allereerst de God Die er is. Dat is een vorm van ‘zijn’ die boven de tijd staat. Zijn ‘zijn’ omvat de tijd: verleden, heden en toekomst (vgl. ook Openbaringen 1: 8, 11, 17).

We herkennen dit boven-de-tijd-staan in de uitspraak van Jezus (Jahu-shu‘a): „Voordat ’Abra­ham was, ben Ik” (Joh. 8: 58; de farizeeën namen daar aanstoot aan, omdat Jezus Zichzelf hier met God gelijk stelde).

Dit heeft iets ontzagwekkends. Waar wij als mensen onze identiteit ontlenen aan onze afkomst of onze prestatie, is God er. JaHUaH Punt. Hij is van een totaal ande­re orde dan wij, Zijn schepselen. Hij is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dit mag ons ontzag voor Hem oproepen! Gods ‘zijn’ gaat ons bevattingsvermogen ver te boven!

Wij bestaan in Hem

Gods verheven ‘zijn’ is tegelijkertijd de basis voor ons kleine ‘zijn’. Wij zijn door Hem en tot Hem geschapen, en met heel deze geschapen wereld, vinden we ons bestaan, ons ‘er zijn’ alleen in Hem (Handelingen 17: 28; Kolossenzen 1: 17; Hebreeën 1: 3; 2: 10). We bestaan niet in onze eigen kracht.
Het is me opgevallen dat wanneer medici of biologen grote doorbraken in hun wetenschap aankondigden, het nooit zo was dat ze zelf leven tot stand gebracht hadden, alleen het leven dat God geeft, in iets andere banen geleid hadden. Denk hier bijvoorbeeld aan het stamcelonderzoek. Waarom steekt men hier zo ontzettend veel geld in? Omdat het Gods mechanisme is om allerlei menselijke of dierlijke weefsels te vormen, en daarbuiten kan de mens zelf nog niet één levende cel vormen.

Voor Jezus was dit elementair. Ook als mens was Hij Zich er voortdurend van bewust dat Zijn ‘zijn’ afgeleid was van het hogere ‘zijn’ van God de Vader. En dus stemde Hij ook Zijn doen en laten voortdurend af op de Vader. Zoals opgetekend in Joh. 5: 17, „Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.” (vgl. Joh. 5: 19, 30; 9: 4; 14: 10).

Ook antropologisch en pastoraal zijn de consequenties hiervan kolossaal. Omdat ons ‘zijn’ voortkomt uit Gods ‘zijn’, is onze eerste en voornaamste taak ook: Hem te eren en te verheerlijken. En het onderstreept dat onze prestatie maar van secun­dair belang is. Dat Hij ons liefheeft en ons genadig is, ligt niet aan onze positie, hoe goed wij het doen, of hoe onze omgeving over ons denkt, maar ligt in Zijn ‘zijn’, dus in Zijn Karakter. Het is Zijn Karakter om genadig en liefdevol en trouw te zijn.3 In problemen of in ons falen kan en mag dat een enorme troost zijn! We hoeven nooit aan Hem te twijfelen. Hij heeft ons gewild. Hij heeft ons lief, en ook die liefde van Hem omspant de tijd. Ook wij mogen, net als Jezus, ons zijn aan Hem ontlenen en ons doen en laten op Hem afstemmen!

Een andere dimensie: Hij is er bij!

Dat ‘zijn’ van dat oud-Hebreeuwse werkwoord הוה - hawah of huah - ‘er zijn, leven’, heeft nog een andere dimensie. In de Bijbel wordt het ook gebruikt in de zin van ‘er bij zijn’, ‘aanwezig zijn’. In de heerlijke Naam יהוה - JaHUaH, waarmee God Zich aan ons openbaart, zegt Hij dus ook dat het Zijn Karakter is om er bij te willen zijn. Deze heerlijke Naam gebruikt de Bijbel nog niet in Genesis 1, maar pas in Genesis 2, wannneer God de mens geschapen heeft. God wil bij ons, mensen, zijn. En Hij wil dat wij bij Hem zijn. Alleen dan hebben we echt Léven, alleen dán komt ons bestaan tot zijn doel.

Dat betekent, dat we onze oude cultuur van ‘ik kan ’t zelf wel’ moeten laten varen. Dat ‘leven’ moeten we opgeven, om het Léven in en met Hem te vinden. Vandaar dat Jezus zei:

„Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.” ...
„Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?”

Mat.10: 39; 16: 25-26
Noot: ‘ziel’ en ‘leven’ zijn in de grondtekst één en hetzelfde woord. Men kan dit ook vertalen met ‘zijn’ zoals ik dat hier bespreek. We moeten ons oude armetierige leven opgeven om ons echte ‘zijn’ (naar Gods model) in Jezus te vinden.

In Gods aanwezig-zijn; in onze relatie met Hem door Jezus, komen we als mensen tot ons doel!

Hallelu JaHUaH !


Noten

1 De namen in de Bijbel hebben betekenis. Daarom translitereer ik ze zorgvuldig, zodat ze herkenbaar blijven. Vooral de glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed moge­lijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel. Voor meer achtergrond informatie zie: Meer op de artikelen-pagina.

Voor wat betreft de gebruikte transliteraties en uitspraak van deze en andere namen zie ook: ‘Namen in de Bijbel (1) – Inleiding’, kort Hallelu-JaH! artikel, 2014-07-18; en de rest van die artikelen-serie.

2 Zie ook de artikelen-serie: Namen in de Bijbel.
3 Zie ook de artikelen: ‘Het Karakter van Godחסד ואמת - chesed we ’emet - genade en waar­heid’, 3 mrt. 2013; en: ‘Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt’, 14 januari 2012.

Gods aanwezigheid is ook verwoord in die andere Naam voor Jezus: Immanuel. Dit meer centraal te stellen in ons leven is de inzet van de Immanuel-levensstijl.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘De veelzeggende Naam van God’:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’;
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!’;
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam’;
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?’.

Andere recent verschenen artikelen:
Psalm 42 - De betekenis van de Feesten voor wanneer je neerslachtig bent’;
Psalm 43 - We hebben God nodig, Zijn licht en waarheid, en Zijn verzoening!
Psalm 34 - een loflied aan JaHUaH !’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie