ΞΥΛΟΝ XULON
het kruishout van Golgotha

André H. Roosma
28 aug. 2012

Onlangs viel mijn oog op het Griekse woord ΞΥΛΟΝ - xulon.
Dit wordt wel vertaald met ‘kruishout’, ‘kruis’ of ‘hout’ (in het bijzonder in het Nieuwe Testament wordt het vaak zo vertaald; in het algemeen kan het ook staan voor elk (groot) stuk (timmer)hout, een flinke stok, een galg of iets dergelijks).

Mijn interesse was ogenblikkelijk gewekt toen ik in gedachten dit woord pictogra­fisch mezelf voor ogen stelde in het oude Semitische plaatjesschrift waaruit het Griekse schrift is ontwikkeld:1 sin/samekh: palmboom wawu: tent pin lam: herdersstaf ainu: oog, zien nun: spruitend zaadje.

Wat staat hier? Hier staat dat het kruishout van Jezus, onze Jeshu‘ah, onze Redder, is:

sin/samekh: palmboom- de palmboom (staat symbool voor de Boom des Levens)
wawu: tent pin -verbonden met (een tent pin als een linking pin, maar denk ook aan de grote spijkers die gebruikt werden om Jezus aan dat afgrijselijke hout te nagelen)
lam: herdersstaf- de Grote Herder (hier gerepresenteerd door een herdersstaf),
ajnu: oog, zien -die laat zien (weergegeven als een oog)
nun: spruitend zaadje- nieuw leven (een spruitend zaadje als een symbool van nieuw leven en van kinderen/ nakomelingen).

Terwijl ik dit in gedachten voor me zag, stond ik opnieuw verwonderd over de groot­heid van God, dat zelfs dat ene, eenvoudige Griekse woord voor ‘kruishout’ zo duidelijk het Evangelie predikt...

 

En, tussen twee haakjes, het woord ΞΥΛΟΝ wordt in het Nieuwe Testament niet alleen vertaald als ‘het kruis’ of ‘het hout’ waarop Jezus gekruisigd werd (zoals in Handelin­gen 5: 30; 10: 39), het wordt ook wel vertaald als ‘de (leven gevende) boom’ (bijv. met ΖΩΗ - ‘boom des levens’) in Openbaring 22: 2 (twee maal) en 22: 14 (vgl. Joël 2: 22; Eze. 47: 12; de Septuagint heeft hier xulon voor het Hebreeuwse ‘ets - ‘boom’, evenals in Genesis 3: 22; in Jirme-Jahu (Jeremia) 11: 19 wordt dit woord ‘boom’ metaforisch gebruikt voor de profeet zelf, met een hint naar Jezus)...
Ook opmerkelijk, in de context van het bovenstaande!


Voetnoten

1 Meer informatie over het hier bedoelde vroeg-Bijbelse pictografische schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.

Terzijde: het woord ΞΥΛΟΝ is een van de weinige Nieuw Testamentische Griekse woorden die beginnen met die bijzondere letter Ξ, afgeleid van het oorspronkelijke palmboom plaatje sin/samekh: palm tree. Enkele van de weinige anderen betreft woorden voor gastvrijheid, vreemdeling, gastheer, etc. – allemaal gebaseerd op de stam ΞΕΝ - sin/samekh: palm tree ah: figuur met geheven handen en gebogen knieen nun: spruitend zaadje - de palmboom met zijn kroon van scha­duw­gevende taken om je in te verheugen en met zijn rijk voedende, sappige dadels, als symbool van gastvrijheid en leven wanneer je ver van huis bent in een van nature minder gastvrije (vreemde) omgeving als een woestijn.

En het is niet alleen het Grieks waarin we deze geestelijk significante sporen tegenkomen van oude Semitische wortels... Het Latijnse woord Lux gevormd door slechts de drie letters LUX - ΛΥΞ - lam: herdersstaf wawu: tent pin sin/samekh: palmboom - de Grote Herder verbonden met / gespijkerd op de (palm)boom / op het kruis­hout – is net zo opmerkelijk. Het is het Latijnse woord voor ‘licht’! Inderdaad, dat getuigt dat Jezus - gekruisigd op dat hout - het Licht der wereld is!

Zie ook mijn eerdere serie over ‘De Palmboom in de Bijbel’:
(1) Symbool van de boom des levens’, 7 januari 2012;
(2) Vol rijke symboliek’, 11 januari 2012;
(3) Teken van Gods tegenwoordigheid en spreken’, 16 januari 2012;
(4) Mozes en het grote vuur in de palm-top’, 18 januari 2012;
(5) de ‘taal’ van de palmboom’, 20 maart 2012;
(6) paal en palissade’, 20 maart 2012.
Het artikel: ‘De grote gouden Menorah’, 21 januari 2012.

En de korte serie over ‘Pesach’:
(1) God scheidt de Zijnen af, bewaart hen tegen de dood, en trekt hen uit Egypte weg’, 3 april 2012;
(2) God opent de weg ten leven’, 6 april 2012;
(3) Jashu‘ah vervult Pesach’, 6 april 2012.


Reacties

16 jan. 2013

José Desard

De “Ξ/ξ” (Griekse Ksi) geeft in haar “naam”klank nog altijd de “hand (K) - getoetste (s) - actiekracht (i)” weer die ook nog te vinden is in de Hebreeuwse “ס” (Samech) die staat voor de “doorn” van de plant die prikt en toetst om aandacht, alertheid en bescherming ter zake.
Dat de “Ξυλον” derhalve staat voor de verplichte en noodzakelijke “juk”verbondenheid (“λ”) die je “leert” en aanwijst (staf van herder) om even alert en beschut te worden als de “aleph” qua bedrevenheid en bekwaamheid is inderdaad een juiste visie en wellicht ook de exacte bedoeling van Yeshu‘ah.

16 jan. 2013

André (auteur)

Hartelijk bedankt, José Desard, voor uw aanvulling!
Interessant, dat u ook het (vroege) Grieks met het (Paleo-)Hebreeuws verbindt!
Ik zie wel dat u gebruik maakt van de meer gangbare Joods-mystieke uitleg van de Hebreeuwse letters, zoals de ‘ס’ (samekh) als ‘doorn’. Ik kijk vooral naar de oudere vorm sin/samekh: palmboom die afgeleid bleek te zijn van een eenvoudige tekening van een palm­boom (symbool voor de Boom des Levens; zie ook mijn serie korte artikelen over ‘De Palmboom in de Bijbel (1) Symbool van de Boom des Levens’ en vervolg-delen).
Dat de palmboom ook geassocieerd kan worden met doorns, is evident: de meeste palmen hebben doorns langs de randen van de blad-stelen en de puntige restan­ten van de oude bladeren op de stam doen denken aan grote doorns (zo’n doorn ofte­wel ‘sin’ = sin/samekh: palmboom; Boom des Levensjad: arm met open hand, zijtak; Hij geeftnun: spruitend zaadje, voortkomen uit is in beide gevallen: wat voortkomt nun: spruitend zaadje, voortkomen uit uit de tak jad: arm met open hand, zijtak; Hij geeft van de palm­boom sin/samekh: palmboom; Boom des Levens). Zo ontstond m.i. de latere associatie ‘doorn’ (naast die van ‘onder­steu­ningspaal’; de palmboom stond ook model voor de zuilen of kolommen in grotere gebouwen).
Voor meer achtergronden verwijs ik graag naar de betreffende pagina’s in het grote onderzoeksdocument uit voetnoot 1.

21 apr. 2015

Angela

N.a.v. een preek die ik beluisterde én in mail ontving, met de titel: “Van levensboom tot kruishout” ben ik gaan zoeken naar de twee woorden “Xulon” en “Dendron”. Mijn predikante noemde beide woorden en legde ze uit, o.a. verwijzend naar kruishout, de levensboom in Genesis en Openbaring.Vandaar las ik bovenstaand stuk al eerder (de link sloeg ik op in het document van de preek) herlas ze zonet beide.
Nu valt me in bovenstaand artikel ineens iets op betreffende het Semitisch plaatjesschrift dat u noemt. Namelijk het pictogram voor een spruitend zaadje, als een symbool van nieuw leven EN VAN KINDE­REN/NA­KOMELINGEN.
Het plaatje doet me veel denken aan spermatozoïden, eeuwen en eeuwen voordat deze microscopisch konden worden bekeken.
Tal van malen merkte ik al dingen als deze op, verbanden tussen Gods Woord en wetenschap, voort­gaande kennis die men in oude beschavingen door de eeuwen heen niet had!
Hebreeën 11:1: “Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet” zie ik door talloze dingen versterkt, o.a. in dit artikel, dank u wel!

21 apr. 2015

André (auteur)

Hartelijk bedankt, Angela, voor uw bemoedigende reactie!
Ja in de Bijbel ligt véél meer wijsheid en kennis besloten dan in het algemeen erkend wordt!
Gelukkig is het zó dat God ons daar meer van laat zien wanneer we er in afhankelijkheid van Hem naar zoeken.
In een oud Chinees schrift bestond dat plaatje van de nun (nun: spruitend zaadje) ook al in de betekenis van zaad/ nakomeling(en), daar werd het ook wel getekend met een paar kleine armpjes net onder het bolletje en een paar haren erop.

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Het meest recent hiervoor gepubliceerde artikel was: De Zegenende Hand van God brengt alles tot volheid.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie