Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De Torah (3)
Om te zoenen!

André H. Roosma
2 maart 2012

Om te zoenen...??
Ja, om te zoenen! Dat is wat Psalm 1 zegt over de Torah.
In de NBG vertaling staat er (vers 1 en 2, nadruk toegevoegd):

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; / maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het hier vetgemaakte deel van vers 2 als volgt:

... maar vreugde vindt in de wet van de HEER.

Wat staat er in het Hebreeuwse origineel van dat deel van vers 2?

כִּי אִם בְּתוֹרַת יְהוָה חֶפְצוֹ

Heel letterlijk:

(כִּי אִם) dat als (בְּתוֹרַת) in de Torah van (יהוה) JaHUaH
(חֶפְצוֹ) [voor] hem [is als] om te zoenen...

Het Hebreeuwse woord חֶפְצ - chephets werd in het oude pictografische, Bijbelse schrift1 geschreven als: chet: tent-paneel/kleedpu: opening, mond, windtsad: plant (riet-/graan-/papyrus-achtig). Dit is te interpreteren als: de grens/wand [van] de mond (i.e. de lippen) - drukken. Dat is: kussen / zoenen. Meestal wordt het vertaald met: plezier, vreugde, welbehagen, welgevallen.

Dit roept de vraag op: hoe kun je in de Torah nu vreugde vinden? Als de Torah een wet, een gebod is dat je bovendien alleen met een zekere tegenzin doet omdat het niet aantrekkelijk is, dan is dit onbegrijpelijk.
Maar gelukkig is de Torah niet een wet, maar Gods aanwijzingen voor een gelukkig en waardig samenleven, mede in de vorm van een verhaal over hoe Hij Israël eerder nabij was en voor hen opkwam (hen o.a. verlossend uit de slavernij in Egypte). En dat is wel een verhaal vol vreugde, dus om te zoenen! Het inspireerde Israël, en het mag ook ons inspire­ren, om Zijn aanwijzingen en de verhalen over hoe Hij met Zijn volk omging inderdaad te gedenken of te overpeinzen.

Dat overpeinzen, Hebreeuws: הָגָה - hágáh, is in het oude schrift ook interessant: ah: figuur met geheven handen en gebogen knieëngam: voet/been, stokah: figuur met geheven handen en gebogen knieën - ‘je blij verwonderend, de voet(en) aanbidden’. Doet me denken aan Maria, die graag aan de voeten van Jezus kon zitten te luisteren...

Andere stemmen (zoals ‘het advies van de goddelozen’) krijgen dan veel minder zeg­gings­kracht en andere wegen (zoals ‘de weg van de zondaars’) worden veel minder aantrekkelijk!

Het gevolg is dat je ‘gelukkig’, ‘gezegend’ of ‘welzalig’ geprezen wordt; je kunt ook vertalen: dat je succesvol bent.
Het in het begin van vers 1 daarvoor gebruikte Hebreeuwse woord is אַשְׁרֵי - ’ashrei van: אֶשֶׁר - ’esher - gelukkig, gezegend, succesvol, van אָשַׁר - ’áshar - rechtuit gaan, in het oude schrift: alp: ossekopshad: borsten, bronraisu: gezicht van opzij - de eerste bron van God. Dit is op twee manieren uit te leggen: als iemand die God zeer dierbaar is, of als iemand die God als zijn eerste bron heeft en dus altijd overvloed heeft. In beide gevallen kun je jezelf inderdaad zeer gelukkig noemen!

Eén van de manieren om zo gelukkig te worden, is dus de Torah – die verzameling van Gods aanwijzingen voor een gelukkig samenleven (mede in de vorm van een ver­haal over hoe Hij Israël door dik en dun nabij was) te beschouwen als om te zoenen!

Hallelu JaH !


Noot

1 Meer informatie over het hier bedoelde oude Bijbelse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
Zie ook: André H. Roosma, ‘Het oorspronkelijke aleph-beth’, Hallelu-JaH! webdocument met een korte beschrijving van de symbolen, 31 december 2011.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


De andere korte artikelen in deze serie over De Torah zijn:

(1) Een serie wetten en regels?’;
(2) Door het Eerste Testament heen’;
(4) Jezus / Jeshu‘ah en de Torah’;
(5) Chag Shabhu‘ót / Het Weken- of Pinksterfeest’;
 (6) De Tien Woorden: een bijzonder begin’;
(7) Jeshu‘ah en de 10 Woorden’;
(8) De Tien Woorden in 1 Timotheus 1: 8-10’;
(9) De kern van de Torah volgens Spreuken 3’;
(10) Het nieuwe verbond als hartsrelatie’.

Deze serie is een vervolg op de serie over: ‘Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1)’, deel (2), deel (3), deel (4), en deel (5).

Het volgende artikel is: Zakhar beShem JaHUaH – de Naam van JaHUaH gedenken/ roemen, uit Psalm 20.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie